Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej

 

Sto­wa­rzy­sze­nie na rzecz Roz­woju Gminy Bał­tów „Bałt”

Bałtów – gmina, która ozywiły dinozaury

Piec lat temu mieli zaro­snieta rzeke, biede, bez­ro­bo­cie. Dzis bez­ro­bo­cie jest mini­malne, rzeka płyna tra­twy z tury­stami, a o Parku Juraj­skim sły­szała cała Pol­ska. Co roku przy­jez­dza tu ponad 200 tysiecy tury­stów. Zapa­len­com z Bał­towa udało się umie­jet­nie poła­czyc dzia­ła­nia spo­łeczne z ekonomicznymi.

 

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

Biel­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Arty­styczne Teatr Grodzki

Teatr przywraca zyciu sens

W spek­ta­klach przy­go­to­wy­wa­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie Arty­styczne „Teatr Grodzki” z Bielska-Białej spo­ty­kaja się osoby nie­peł­no­sprawne, trudna mło­dziez, leczacy się nar­ko­mani i alko­ho­licy. Dla nich wszyst­kich kon­takt ze sztuka jest tera­pia, rado­scia z odkry­cia talen­tów, któ­rych u sie­bie nie podej­rze­wali, przy­goda zycia. Sto­wa­rzy­sze­nie nie poprze­stało na arte­te­ra­pii: stwo­rzyło pod­mioty eko­no­mii spo­łecz­nej, w któ­rych spo­łecz­nie wyklu­czeni ucza się zawodu i pra­cuja. Staja się peł­no­praw­nymi człon­kami spo­łe­czen­stwa obywatelskiego.

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

Spół­dziel­nia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie

Spółdzielnia godnego zycia

Dzis w Byczy­nie odby­waja się mie­dzy­na­ro­dowe rycer­skie tur­nieje i jar­marki, powstaje sre­dnio­wieczny gród, w któ­rym beda się mogły spo­ty­kac i szko­lic brac­twa rycer­skie z całej Europy. Ludzie wyklu­czeni ze spo­łe­czen­stwa, dłu­go­trwale bez­ro­botni, pra­cuja, zara­biaja, zakła­daja wła­sne rmy. Wła­dze Byczyny posta­no­wiły „wypró­bo­wac” młody w eko­no­mii spo­łecz­nej pro­dukt – spół­dziel­nie socjalna – i wła­czyc jej dzia­ła­nia w tury­styczny roz­wój gminy.

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

 

Habi­tat for Humanity

Habitat for Humanity – pomagamy rodzinom mieszkac

Dom daje kaz­demu czło­wie­kowi poczu­cie bez­pie­czen­stwa. w Pol­sce ponad 3,5 miliona rodzin wciaz nie ma „swo­jego kąta”. Habi­tat for Huma­nity pomaga tym naj­bar­dziej zde­ter­mi­no­wa­nym ubo­gim ludziom, któ­rzy chca wal­czyc o wła­sne lokum.

 

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

Sto­wa­rzy­sze­nie Nie­peł­no­sprawni dla Środo­wi­ska EKON

Ekologiczne mrówki z EKON-u

Na war­szaw­skich osie­dlach wszy­scy znają „mrówki” w cha­rak­te­ry­stycz­nych jasno­zie­lo­nych kubra­kach – zabie­rają wysta­wione z miesz­kań papie­rowe, pla­sti­kowe, meta­lowe i szklane opa­ko­wa­nia. Wszy­scy są nie­peł­no­sprawni. Więk­szość to osoby cho­ru­jące psy­chicz­nie. Wszy­scy ich tu lubią i cenią.

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

Pra­cow­nia Rze­czy Róż­nych SYNAPSIS

Pracownia Rzeczy Róznych SYNAPSIS

Agata, jedna z doro­słych osób z auty­zmem, powie­działa dzien­ni­karce Poli­tyki: „Mówia: trzeba pra­co­wac, ale nie mówia, jak długo”. To zda­nie bar­dzo mocno zapada w pamiec, szcze­gól­nie wtedy, gdy pomy­sli sie, ze na osoby z auty­zmem nie czeka zadna praca, zadne zaje­cie. Pra­cow­nia Rze­czy Róznych SYNAPSIS powstała po to, by to zmienic.

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

Fun­da­cja „Nasz Dom”

Nasz Dom zastępczy w Lutolu Mokrym

Sie­dem­na­ście lat temu za kilka tysięcy gul­de­nów od holen­der­skiego opac­twa bene­dyk­ty­nów, Paweł Urba­no­wicz, praw­nik, były pra­cow­nik poznań­skiego domu dziecka, stwo­rzył w Lutolu Mokrym Fun­da­cję „Nasz Dom”. Dzieci, wycho­wy­wane w utrzy­my­wa­nej przez fun­da­cję rodzi­nie zastęp­czej, uczą się miło­ści, zapo­mi­nają o odrzu­ce­niu. Gdy wcho­dzą w doro­słość mają szansę na pracę z dobrymi ludźmi.

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

Sto­wa­rzy­sze­nie Pomocy Wza­jem­nej „Być Razem”

Moje miejsce do życia, miejsce do pracy – Stowarzyszenie „Być Razem”

Pra­cu­jemy z ludźmi, któ­rym jest ciężko, któ­rym się nie powio­dło w szybko zmie­nia­ją­cej się rze­czy­wi­sto­ści, któ­rzy w wyścigu oka­zali się słabsi, nie­przy­go­to­wani do świata pro­mo­wa­nego przez media i poli­ty­ków – mówi Mariusz Andru­kie­wicz, Dyrek­tor Biura Sto­wa­rzy­sze­nia Pomocy Wza­jem­nej „Być Razem”.

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

Sto­wa­rzy­sze­nie Wza­jem­nej Pomocy „Flandria”

 Plaster na służbę zdrowia – Stowarzyszenie „Flandria”

Tylko jedno może roz­sa­dzić skost­niały sys­tem ochrony zdro­wia – ruch samo­po­mo­cowy, w ramach któ­rego ludzie zde­cy­dują się zaan­ga­żo­wać w swoje lecze­nie wła­sny czas i skromne pieniądze.

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

Sto­wa­rzy­sze­nie Emaus w Lublinie

Stowarzyszenie Emaus: pomóż mi pomagać innym!

Gdy pytano byłego galer­nika George’a, nie­do­szłego samo­bójcę, uczest­nika pierw­szej wspól­noty Emaus, co takiego wła­ści­wie dał mu l’Abbe Pierre, odpo­wie­dział: Powód do tego, by żyć. Wspól­nota Emaus z Kręż­nicy Jarej pod Lubli­nem to także pomysł na życie; uczy pracy dla ludzi i z ludźmi, współ­od­po­wie­dzial­no­ści, wza­jem­nej pomocy. Przy­wraca życiu sens.

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

Pen­sjo­nat i Restau­ra­cja „U Pana Cogito”

Pensjonat „U Pana Cogito”

Ludzie cho­rzy psy­chicz­nie nie tylko cho­wają się w domach, ale czę­sto są w nich cho­wani przed oczami świata; boją się wszel­kich wyzwań i są w tym stra­chu utwier­dzani. Praca pozwala im żyć god­niej, lepiej.

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

Bank Dru­giej Ręki

Bank Drugiej Ręki nie lubi marnotrawstwa

Dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych posia­da­nie kom­pu­tera i odpo­wied­niego opro­gra­mo­wa­nia do niego jest tak samo ważne, jak posia­da­nie tele­fonu: jeśli nie korzy­stają z kom­pu­te­rów i Inter­netu, mają mniej­sze szanse na prze­trwa­nie, zdo­by­wa­nie potrzeb­nych infor­ma­cji i rozwój.

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

EKO „Szkoła Życia”

Eko „Szkoła Życia” w Wandzinie: królik uczy życia

Hodują kró­liki i kury, sadzą drzewa owo­cowe. EKO „Szkoła Życia” w Wan­dzi­nie to naj­więk­szy w Pol­sce ośro­dek dla ludzi uza­leż­nio­nych od nar­ko­ty­ków, zaka­żo­nych wiru­sem HIV i cho­rych na AIDS. od 15 lat ludzie wyrzu­ceni poza nawias leczą się, pra­cują, zdo­by­wają zawód. Uczą się sza­cunku do sie­bie i życia na zewnątrz.

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

Sto­wa­rzy­sze­nie na rzecz Roz­woju wsi Sokołowo

To jest nasza szkoła – Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo

Żeby się udało takie przed­się­wzię­cie, potrzebny jest pomysł, deter­mi­na­cja i kilku dobrych ludzi, któ­rzy chcą pomóc.

 

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

Wspól­nota Chleb Życia

Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia

Zaczy­nali od sie­dziby w piw­nicy, dwóch wier­ta­rek, sta­rych maszyn do szy­cia i jabł­ko­wej mar­mo­lady zwa­nej „Mał­go­ladą”, którą sio­stra Mał­go­rzata Chmie­lew­ska roz­pro­wa­dzała wśród zna­jo­mych. Dziś w 300-metrowej hali mie­ści się pro­fe­sjo­nalna sto­lar­nia, szwal­nia, a sma­ko­łyki „pra­ba­buni” wytwa­rzane w prze­twórni owo­ców i warzyw ubie­gają się o unijne cer­ty­fi­katy pro­duk­tów regio­nal­nych. w manu­fak­tu­rze zało­żo­nej przez Fun­da­cję Domy Wspól­noty „Chleb Życia” pra­cują i uczą się zawodu bez­domni, bez­ro­botni, wyrzu­ceni poza nawias życia.

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

Sto­wa­rzy­sze­nie „Na Rzecz Roz­woju Gminy Debrzno”

Debrzno: perła Północy

Dzie­więć lat temu Debrzno było syno­ni­mem zastoju gospo­dar­czego, apa­tii miesz­kań­ców, biedy i bez­ro­bo­cia. Gdy samo­rząd, przed­sta­wi­ciele lokal­nego biz­nesu, lokalni lide­rzy, osoby bez­ro­botne zawarły spo­łeczne poro­zu­mie­nie, obli­cze gminy zaczęło się zmie­niać. Miesz­kańcy uwie­rzyli w sie­bie, bez­ro­botni zakła­dają firmy, do Debrzna, jesz­cze nie­dawno „miej­sca pośrodku niczego”, zaczy­nają przy­jeż­dżać turyści.

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

Gru­dziądz­kie Cen­trum CARITAS

Krok przed potrzebami – Grudziądzkie Centrum Caritas

Cari­tas i eko­no­mia spo­łeczna cią­gle ewo­lu­ują. na początku nasze logo koja­rzyło się z zupą, z roz­daw­nic­twem, ale tak było kie­dyś. Teraz potrzebne są pro­gramy akty­wi­zu­jące zawo­dowo i spo­łecz­nie oparte rów­nież na dzia­ła­niach eko­no­mii spo­łecz­nej, by nie zabra­kło nam pieniędzy.

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

Ośro­dek Wspie­ra­nia Rodziny Cari­tas w Korytowie

Gospodarstwo w Korytowie

Praw­dziwa pomoc dru­giemu czło­wie­kowi nie powinna pole­gać na ogól­nym haśle „Róbmy cokol­wiek”, „Poma­gajmy bie­da­kom”. Wiele orga­ni­za­cji kościel­nych w Pol­sce ma pro­blem z poma­ga­niem, nie potra­fią zde­fi­nio­wać prio­ry­te­tów, nawet nie zasta­na­wiają się nad tym. Naj­waż­niej­szy w pomocy jest roz­wój czło­wieka, pomoc nie powinna uza­leż­niać, tylko dawać moc do radze­nia sobie samemu. Naj­bar­dziej demo­ra­li­zuje czło­wieka, kiedy dostaje coś za darmo.

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

Lokalne Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Piątkowo

Centrum Integracji Społecznej na Piątkowie: nadzieja w blokowisku

Miesz­kańcy wiel­kich blo­ko­wisk Pozna­nia zma­gają się z odrzu­ce­niem, dłu­go­trwa­łym bez­ro­bo­ciem, alko­ho­li­zmem, wielu z nich grozi eks­mi­sja, bo nie mają na zapła­ce­nie czyn­szu. Rok temu Poznań­ska Spół­dziel­nia Miesz­ka­niowa zawarła sojusz z Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w poznań­skiej dziel­nicy Piąt­kowo i Miej­skim Ośrod­kiem Pomocy Rodzi­nie – stwo­rzyli pro­gram akty­wi­za­cji spo­łecz­nej i zawo­do­wej dla ludzi odrzu­co­nych. Efekty przy­szły szybko: powstała już pierw­sza spół­dziel­nia socjalna, która opie­kuje się miej­ską zie­le­nią. Pierw­sza, ale zapewne nie ostatnia.

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

Fun­dusz Lokalny Masywu Śnieżnika

Fundusz lokalny poprawia świat

Ucznio­wie zakła­dają teatry, kaba­rety, szkolne gazety i roz­gło­śnie, wydają kalen­da­rze i wspo­mnie­nia sybi­ra­ków, uczą się malo­wać na jedwa­biu i obra­biać kamie­nie. Naj­zdol­niejsi dostają sty­pen­dia „z rączki do rączki” – rodzice mogą je ode­brać tylko za pisemną zgodą dziecka. Fun­dusz Lokalny Masywu Śnie­żnika poru­szył wolę i serca miesz­kań­ców czte­rech gór­skich gmin, bied­nych i wciąż jesz­cze leczą­cych rany po wiel­kiej powo­dzi w 1997 r.

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

Sto­wa­rzy­sze­nie Regio­nalny Ośro­dek dla Ludzi i Środo­wi­ska CIS

Życie wraca tu powoli – Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny „Dla ludzi i środowiska”

Wła­dze muszą sobie zda­wać sprawę z tego, że jest mnó­stwo osób, które nie będą mogły pra­co­wać na wol­nym rynku ze względu na: wiek, zdro­wie, kwa­li­fi­ka­cje, cza­sami pro­blemy z uza­leż­nie­niem, cza­sami kło­poty rodzinne. i jeśli gmina, powiat mają się roz­wi­jać, trzeba tym oso­bom pomóc – stwo­rzyć inne warunki pracy – uważa Kry­styna Dorsz, pre­zes zarządu Sto­wa­rzy­sze­nia „Dla Ludzi i Środowiska”.

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

Fun­da­cja „Sławek”

Życie wraca tu powoli – Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny „Dla ludzi i środowiska”

Po wyj­ściu z wię­zie­nia Sła­wek zdo­był zawód spa­wa­cza, zało­żył rodzinę, żyje uczci­wie. Fun­da­cja „Sła­wek” pomaga osa­dzo­nym i wycho­dzą­cym na wol­ność powró­cić do życia. Pra­cują w warsz­ta­cie samo­cho­do­wym, w bry­ga­dach remontowo-budowlanych i porząd­ko­wych, poma­gają nie­peł­no­spraw­nym, uczą się angiel­skiego, pracy z kom­pu­te­rem, pro­wa­dzą audy­cje w inter­ne­to­wym Radiu OFF. Ludzie z wie­lo­krot­nymi wyro­kami otwie­rają wła­sne firmy, zakła­dają rodziny. Prze­stają pić.

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

Spół­dziel­nia Socjalna „Szansa i Wsparcie”

Życie wraca tu powoli – Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny „Dla ludzi i środowiska”

Wyglą­dało na to, że dla kobiet koło pięć­dzie­siątki nie ma już pracy. a teraz wydaje się, że sani­ta­riuszki w szpi­talu były od zawsze.

 

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

Atlas Dobrych Prak­tyk – nawigator

Atlas Dobrych Praktyk – nawigator

 

 

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument

Atlas Dobrych Prak­tyk – nawi­ga­tor cz. 2

Atlas Dobrych Praktyk – nawigator cz. 2

 

 

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno
Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl

- Pobierz dokument