O nas

 

Regio­nalny Ośro­dek Wspie­ra­nia Eko­no­mii Spo­łecz­nej (ROWES) jest wyod­ręb­nioną pla­cówką pro­wa­dzoną przez Fun­da­cję „Mer­kury”, która w spo­sób kom­plek­sowy i pro­fe­sjo­nalny zaj­muje się infor­mo­wa­niem, dora­dza­niem, szko­le­niem oraz świad­cze­niem innej pomocy oso­bom i insty­tu­cjom dzia­ła­ją­cym w sek­to­rze eko­no­mii spo­łecz­nej, jak rów­nież oso­bom i insty­tu­cjom, które mogą sko­rzy­stać z jej dobro­dziejstw. Naszą ofertę kie­ru­jemy zatem do:

  • osób nie­za­trud­nio­nych i niepełnosprawnych,
  • mło­dzieży,
  • człon­ków, pra­cow­ni­ków i wolon­ta­riu­szy orga­ni­za­cji pozarządowych,
  • orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, w tym spół­dzielni socjalnych,
  • warsz­ta­tów tera­pii zajęciowej,
  • klu­bów inte­gra­cji spo­łecz­nej i cen­trów inte­gra­cji społecznej,
  • pla­có­wek opiekuńczo-wychowawczych,
  • ośrod­ków pomocy spo­łecz­nej i powia­to­wych cen­trów pomocy rodzinie,
  • admi­ni­stra­cji publicznej.

[expand title="Czytać dalej"]

ROWES to kon­ty­nu­acja i roz­wi­nię­cie dotych­cza­so­wych doświad­czeń Fun­da­cji „Mer­kury” w zakre­sie reali­za­cji ini­cja­tyw z zakresu eko­no­mii spo­łecz­nej. Począ­tek tej przy­go­dzie dała Ini­cja­tywa Wspól­no­towa EQUAL i reali­zo­wany w jej ramach pro­jekt pt. „Part­ner­stwo MUFLON”. Razem z 10. innymi orga­ni­za­cjami z woje­wódz­twa dol­no­ślą­skiego, tj: Cen­trum Szko­le­nia Prak­tycz­nego w Wał­brzy­chu, Dol­no­ślą­skim Ośrod­kiem Poli­tyki Spo­łecz­nej we Wro­cła­wiu, Dol­no­ślą­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Ochrony Bez­ro­bot­nych w Świd­nicy, Fun­da­cją Edu­ka­cji Euro­pej­skiej w Wał­brzy­chu, Fun­da­cją „Jagniąt­ków” w Jele­niej Górze, heap­mail Inter­net Solu­tions Sp. z o.o. w Wał­brzy­chu, Miej­skim Ośrod­kiem Pomocy Spo­łecz­nej w Wał­brzy­chu, Pań­stwową Wyż­szą Szkołą Zawo­dową im. Ange­lusa Sile­siusa w Wał­brzy­chu, Powia­to­wym Urzę­dem Pracy w Wał­brzy­chu, Regio­nal­nym Cen­trum Wspie­ra­nia Ini­cja­tyw Poza­rzą­do­wych w Wał­brzy­chu i Sto­wa­rzy­sze­niem Wspie­ra­nia Ruchu Aktyw­no­ści Lokal­nej „Forum Wał­brzy­skie”, przez ponad 3 lata two­rzy­li­śmy i testo­wa­li­śmy inno­wa­cyjne roz­wią­za­nie rynku pracy pozwa­la­jące na akty­wi­za­cję zawo­dową osób dłu­go­trwale bez­ro­bot­nych. W rezul­ta­cie pro­jektu powstało 5 spół­dzielni socjal­nych, w któ­rych zna­la­zło pracę 30 osób, pod­pi­sano 9 miejsko-gminnych pro­gra­mów wspie­ra­nia przed­się­bior­czo­ści spo­łecz­nej, nawią­zano współ­pracę pomię­dzy regio­nami Dolny Śląsk – Ligu­ria (Wło­chy), a także wpro­wa­dzono zapisy do nowe­li­za­cji ustawy o spół­dziel­niach socjal­nych pozwa­la­jące zakła­dać je przez samo­rządy lub orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe oraz uła­twia­jące im funk­cjo­no­wa­nie przy wspar­ciu publicznym.

Nato­miast doświad­cze­nia we wspie­ra­niu orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wym posia­damy jesz­cze z lat dzie­więć­dzie­sią­tych, kiedy to w 1996 r. w Jele­niej Górze utwo­rzony został Punkt Kon­sul­ta­cyjny Forum Ini­cja­tyw Poza­rzą­do­wych (FIP), prze­kształ­cony po 4 latach w wyniku inku­bo­wa­nia przez nas w Regio­nalne Cen­trum Wspie­ra­nia Ini­cja­tyw Poza­rzą­do­wych (RCWIP). od 2001 r. w  Wał­brzy­chu wspie­ra­li­śmy kil­ka­na­ście orga­ni­za­cji w inku­ba­to­rze pod nazwą Mię­dzy­na­ro­dowe Cen­trum Socjalne i Mło­dzieży, w któ­rym zna­la­zły sie­dzibę m.in. RCWIP i stwo­rzona przez nas w part­ner­stwie Fun­da­cja Roz­woju Eko­no­mii Spo­łecz­nej. Reali­zo­wa­li­śmy także pro­jekt Regio­nal­nego Ośrodka EFS w regio­nie jele­nio­gór­skim, wspie­ra­li­śmy pro­ces budo­wa­nia koali­cji orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w Dzier­żo­nio­wie, Jele­niej Górze, Wał­brzy­chu oraz budo­wa­nia fede­ra­cji orga­ni­za­cji trzeź­wo­ścio­wych „Ślęża” i Dol­no­ślą­skiej Fede­ra­cji Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych, a także reali­zo­wa­li­śmy part­ner­ski pro­jekt ośrodka wspie­ra­nia eko­no­mii spo­łecz­nej w Opolskim.

Od tego czasu tema­tyka eko­no­mii spo­łecz­nej na stałe zago­ściła w dzia­ła­niach i ini­cja­ty­wach podej­mo­wa­nych przez Fun­da­cję „Mer­kury”. ROWES przej­muje zatem dotych­cza­sowy doro­bek Fun­da­cji „Mer­kury” i wraz z nią reali­zuje dzia­ła­nia skie­ro­wane na roz­wój eko­no­mii spo­łecz­nej w całym regio­nie południowo-zachodniej Polski.

Osoby i insty­tu­cje zain­te­re­so­wane eko­no­mią spo­łeczną, spoza obszaru dzia­ła­nia ROWES, zapra­szamy do orga­ni­za­cji part­ner­skich na tere­nie całej Polski.

[/expand]

Mapa ośrodków wspierania

Mapa_OWES