Informacja

 

Udzie­lamy infor­ma­cji w zakresie:

 • zakła­da­nia stowarzyszeń
 • zakła­da­nia fundacji
 • zakła­da­nia spół­dzielni socjalnych
 • two­rze­nia ini­cja­tyw lokalnych
 • pozy­ski­wa­nia fun­du­szy na reali­za­cję pro­jek­tów dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i spół­dzielni socjalnych
 • zasad finan­so­wa­nia ze środ­ków publicznych
 • roz­li­cza­nia pozy­ska­nych środków
 • pro­mo­cji i orga­ni­za­cji wolontariatu
 • pro­wa­dze­nia usług mar­ke­tin­go­wych zwią­za­nych z kre­owa­niem wize­runku orga­ni­za­cji pozarządowych
 • rów­nych szans kobiet i męż­czyzn w pro­jek­tach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
 • prze­pi­sów praw­nych doty­czą­cych orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i spół­dzielni socjalnych
 • orga­ni­zo­wa­nych szko­leń i warsz­ta­tów dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i dla spół­dzielni socjalnych
 • form pro­wa­dze­nia księ­go­wo­ści w orga­ni­za­cjach pozarządowych
 • likwi­da­cji orga­ni­za­cji i spół­dzielni socjalnych
 • two­rze­nia i funk­cjo­no­wa­nia part­nerstw oraz koali­cji, związ­ków, federacji
 • współ­pracy admi­ni­stra­cji publicz­nej z orga­ni­za­cjami pozarządowymi
 • zasad two­rze­nia pro­gra­mów współ­pracy samo­rzą­dów z orga­ni­za­cjami pozarządowymi
 • two­rze­nia Rad Dzia­łal­no­ści Pożytku Publicznego