Dobre Praktyki – Inne

 

Amba­sa­dor EFS

Atlas Dobrych Praktyk – nawigator cz. 2 /> <p style=Publi­ka­cja sta­nowi kata­log pomy­słów na pobu­dza­nie aktyw­no­ści, wyrów­ny­wa­nie szans oraz świad­cze­nie sze­roko rozu­mia­nego wspar­cia. Opi­sa­nych 20 pro­jek­tów zostało wyło­nio­nych w ramach regio­nal­nego konkursu.

Copy­ri­ght © Elblą­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Ini­cja­tyw Pozarządowych

- Pobierz dokument

Uto­ro­wać drogę eko­no­mii społecznej!

Atlas Dobrych Praktyk – nawigator cz. 2 /> <p style=Uto­ro­wać drogę eko­no­mii spo­łecz­nej!” Biuro Infor­ma­cji, Pro­mo­cji i Zatrud­nie­nia w sek­to­rze Eko­no­mii Spo­łecz­nej Dol­no­ślą­skiej Fede­ra­cji Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych we Wrocławiu.

 

Copy­ri­ght © Dol­no­ślą­ska Fede­ra­cja Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych,
Autorka: Anna Fedas

- Pobierz dokument

Eko­no­mia spo­łeczna z per­spek­tywy człowieka

 Ekonomia społeczna z perspektywy człowieka /> <p style= Eko­no­mia spo­łeczna z per­spek­tywy czło­wieka „Naj­waż­niej­szy jest czło­wiek” Repor­taż o Ewie Jaku­bow­skiej z Wie­lo­bran­żo­wej Spół­dzielni Socjal­nej „Arka­dia” ze Żmigrodu.

 

Autorka: Anna Fedas

- Pobierz dokument

Eko­no­mia spo­łeczna z per­spek­tywy człowieka

 Ekonomia społeczna z perspektywy człowieka /> <p style= „To nie my zna­leź­li­śmy to miej­sce — to miej­sce nas zna­la­zło!” Repor­taż o Bar­ba­rze i Grze­go­rzu Szwaja ze Spół­dzielni Socjal­nej „Auste­ria Kro­kus” w Rzeczce.

 

Autorka: Anna Fedas

- Pobierz dokument

Eko­no­mia spo­łeczna z per­spek­tywy człowieka

 Ekonomia społeczna z perspektywy człowieka /> <p style= „Podać pomocną dłoń” Wywiad z Elż­bietą Szy­dło – Pre­ze­sem Spół­dzielni Socjal­nej „Pomocna Dłoń“ w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

Autorka: Anna Fedas

- Pobierz dokument

Part­ner­stwo w praktyce

Atlas Dobrych Praktyk – nawigator cz. 2 /> <p style=Sys­tem współ­pracy samo­rzą­dów lokal­nych z orga­ni­za­cjami pozarządowymi.

 

 

 

Copy­ri­ght © Elblą­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Ini­cja­tyw Pozarządowych

- Pobierz dokument

Part­ner­stwo na Rzecz Roz­woju „MUFLON

 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „MUFLON” /> <p style= Part­ner­stwo na Rzecz Roz­woju „MUFLON” – pro­jekt reali­zo­wany przez Fun­da­cję „Mer­kury” w part­ner­stwie z 10 pod­mio­tami w ramach Ini­cja­tywy Wspól­no­to­wej EQUAL, któ­rego celem było prze­ba­da­nie modelu gospo­darki spo­łecz­nej wyko­rzy­stu­ją­cego spe­cy­ficzne lokalne uwa­run­ko­wa­nia, wspie­ra­ją­cego pro­ces likwi­da­cji dys­kry­mi­na­cji i nie­rów­no­ści na rynku pracy, na przy­kła­dzie regionu wałbrzyskiego.

Copy­ri­ght © Fun­da­cja „Merkury”

- Pobierz dokument

Part­ner­stwo transgraniczne

Partnerstwo transgranicznePro­mo­cja efek­tów Pro­gramu Part­ner­stwa Trans­gra­nicz­nego – pre­zen­ta­cja zawie­ra­jąca opis kil­ku­dzie­się­ciu zre­ali­zo­wa­nych pro­jek­tów wraz z infor­ma­cjami kon­tak­to­wymi do bene­fi­cjen­tów.
 

Copy­ri­ght © Sto­wa­rzy­sze­nie Wschod­nio­eu­ro­pej­skie Cen­trum Demokratyczne

- Pobierz dokument

Sys­tem wspar­cia sek­tora poza­rzą­do­wego w woje­wódz­twie warmińsko-mazurskim

Partnerstwo transgranicznePubli­ka­cja przed­sta­wia zarys sys­temu wspar­cia sek­tora poza­rzą­do­wego w wymia­rze regio­nal­nym w opar­ciu o doświad­cze­nia woje­wódz­twa warmińsko-mazurskiego. Zbiór tek­stów stara się odpo­wia­dać na pyta­nia: w jaki spo­sób wspie­rać orga­ni­za­cje z wyżyn sto­licy regionu, aby nie naru­szyć tej zasady? jak umie­jęt­nie łączyć przy tym wysiłki gmin i powia­tów (syner­gia)? jak wspól­nie oddzia­ły­wać na rzecz dobra wspól­nego, jakim jest aktywne, odpo­wie­dzialne spo­łe­czeń­stwo, aby rów­no­mier­nie kre­ować roz­wój aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej nie wyrę­cza­jąc (czyli nie demo­ra­li­zu­jąc) przy tym i orga­ni­za­cji, i ich samorządów?

Copy­ri­ght © Elblą­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Ini­cja­tyw Pozarządowych

- Pobierz dokument

SEND — Social Inc­lu­sion of Disa­dvan­ta­ged Groups

 SEND - Social Inclusion of Disadvantaged Groups /> <p style=Publi­ka­cja w ramach mię­dzy­na­ro­do­wego pro­jektu SEND reali­zo­wa­nego w ramach part­ner­stwa SITIS NET i Patto for social-economic deve­lop­ment (Wło­chy), Social Amphic­ty­ony i KRIKOS (Gre­cja) oraz Part­ner­stwo MUFLON (Pol­ska) zawie­ra­jąca prze­gląd ram praw­nych, w kon­tek­ście spo­łecz­nym gospo­darki w Unii Euro­pej­skiej, naj­lep­szych prak­tyk, jak rów­nież opis jed­nego z przed­się­biorstw spo­łecz­nych w Por­tu­ga­lii.
 

Copy­ri­ght © Fun­da­cja „Merkury”

- Pobierz dokument