Kontakt

 

Regio­nalny Ośro­dek Wspie­ra­nia Eko­nomi Spo­łecz­nej
Fun­da­cji „Merkury”

(w obiek­cie Mię­dzy­na­ro­do­wego Cen­trum Socjal­nego i Młodzieży)

ul. Beetho­vena 10
58–300, Wałbrzych

poniedziałek-piątek w godz. 9:00–16:00

tel. 74 666 22 00, 74 666 22 22
faks 74 666 22 01

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomi Społecznej Fundacji „Merkury”, Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych

E-mail:

info@ekonomiaspoleczna.info
rowes@rowes.pl

Strona inter­ne­towa

www.ekonomiaspoleczna.info
www.rowes.pl

Mapa ośrodków wspierania

Mapa_OWES