Szkolenia

 

Moż­liwe tematy szko­leń reali­zo­wa­nych przez nasz Ośro­dek
(w ramach pro­jek­tów oraz odpłatnie):

roz­wój oso­bi­sty i instytucji:

 • Budo­wa­nie zespołu orga­ni­za­cji i spół­dzielni socjalnej
 • Roz­wią­zy­wa­nie kon­flik­tów w orga­ni­za­cji i spół­dzielni socjalnej
 • Moty­wa­cja zespołu
 • Lider w orga­ni­za­cjach pozarządowych
 • Budo­wa­nie pew­no­ści sie­bie, sta­wia­nie i reali­za­cja celów życio­wych, sztuka doko­ny­wa­nia zmian
 • Roz­po­zna­wa­nie wła­snych kom­pe­ten­cji społecznych
 • Komu­ni­ka­cja z ele­men­tami integracji
 • Prze­ciw­dzia­ła­nie wypa­le­niu zawodowemu
 • Poko­ny­wa­nie trud­no­ści w doko­ny­wa­niu zmian
 • Iden­ty­fi­ko­wa­nie wła­snych obsza­rów do zmiany
 • Zakła­da­nie sto­wa­rzy­szeń, fun­da­cji, spół­dzielni socjalnych
 • Pozy­ski­wa­nie środ­ków na uru­cho­mie­nie spół­dzielni socjalnej

prze­pisy prawne w orga­ni­za­cjach poza­rzą­do­wych i spół­dziel­niach socjalnych:

 • Nowe­li­za­cja Ustawy o dzia­łal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­ta­ria­cie
  i obo­wiązki formalno-prawne orga­ni­za­cji pozarządowych
 • Sto­so­wa­nie Ustawy o prze­ciw­dzia­ła­niu pra­niu pie­nię­dzy oraz finan­so­wa­niu terroryzmu
 • Dzia­łal­ność odpłatna i gospo­dar­cza w rozu­mie­niu przepisów

księ­go­wość w orga­ni­za­cjach poza­rzą­do­wych i spół­dziel­niach socjalnych:

 • Księ­go­wość w pod­mio­tach eko­no­mii społecznej
 • Roz­li­cza­nie środ­ków pocho­dzą­cych ze środ­ków publicznych
 • Roz­li­cza­nie dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej, odpłat­nej gospodarczej

budo­wa­nie kapi­tału i wize­runku w orga­ni­za­cji i spółdzielni:

 • Pozy­ski­wa­nie środ­ków na dzia­łal­ność orga­ni­za­cji pozarządowej
 • Wdra­ża­nie dzia­łal­no­ści odpłat­nej i gospo­dar­czej w orga­ni­za­cjach pozarządowych
 • Biz­nes plan w dzia­łal­no­ści odpłat­nej i gospodarczej
 • Biz­ne­splan w spół­dzielni socjalnej
 • Wypra­co­wa­nie pro­duktu i usługi w orga­ni­za­cji pozarządowej
 • Budo­wa­nie wize­runku orga­ni­za­cji i spół­dzielni socjalnej
 • Współ­praca z mediami
 • Narzę­dzia infor­ma­tyczne w zarzą­dza­niu orga­ni­za­cją i spół­dziel­nią socjalną
 • Two­rze­nie dar­mo­wych ser­wi­sów inter­ne­to­wych www na potrzebę organizacji

pozy­ski­wa­nie środ­ków publicz­nych na dzia­łal­ność orga­ni­za­cji i spółdzielni:

 • Apli­ko­wa­nie o środki publiczne
 • Apli­ko­wa­nie o środki euro­pej­skie z wyko­rzy­sta­niem gene­ra­tora wniosków
 • Roz­li­cza­nie pro­jek­tów finan­so­wa­nych ze środ­ków publicznych
 • Roz­li­cza­nie pro­jek­tów finan­so­wa­nych ze środ­ków euro­pej­skich z wyko­rzy­sta­niem gene­ra­tora wnio­sków płatniczych

współ­praca z admi­ni­stra­cją publiczną:

 • Akty­wi­zo­wa­nie obywateli
 • Wizyty stu­dyjne w wio­skach tematycznych
 • Two­rze­nie (rocz­nych, wie­lo­let­nich) pro­gra­mów współ­pracy samo­rzą­dów z orga­ni­za­cjami pozarządowymi
 • Two­rze­nie Rad Dzia­łal­no­ści Pożytku Publicznego
 • Gminne Stra­te­gie Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Spo­łecz­nych – two­rze­nie, aktu­ali­za­cja i par­ty­cy­pa­cja społeczna
 • Budo­wa­nie sieci współ­pracy (sieć, part­ner­stwo, koali­cja, fede­ra­cja, związek)
 • Budo­wa­nie part­nerstw wielosektorowych