Animacja

 

Jed­nym z waż­niej­szych naszych dzia­łań jest ani­ma­cja aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej. W swo­ich dzia­ła­niach sta­ramy się, aby pro­blemy spo­łeczne roz­wią­zy­wane były przy zaan­ga­żo­wa­niu róż­nych insty­tu­cji dzia­ła­ją­cych w tym samym celu, obsza­rze. Dla­tego pro­mu­jemy model part­ner­skiej współ­pracy, gdzie insty­tu­cje samo­rzą­dowe, admi­ni­stra­cja rzą­dowa, orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe, czy grupy nie­for­malne, lide­rzy, wspól­nie wypra­co­wują pomy­sły na lep­sze życie w swoim oto­cze­niu. Naszym zada­niem nato­miast jest ani­ma­cja, czyli wspie­ra­nie tych insty­tu­cji i grup spo­łecz­nych, poma­ga­jąc im dia­gno­zo­wać  okre­ślać zasoby, podział zadań, wybór kie­run­ków dal­szego roz­woju. Słu­żymy swoim doświad­cze­niem pobu­dza­jąc aktyw­ność spo­łeczną i dopro­wa­dza­jąc do sytu­acji, w któ­rej miesz­kańcy danego tery­to­rium sami sku­tecz­nie roz­wią­zują swoje problemy.

W ramach dzia­łań ani­ma­cyj­nych zaj­mu­jemy się:

  • akty­wi­za­cją lokal­nych społeczności,
  • pomocą w wypra­co­wa­niu lokal­nych roz­wią­zań społeczno-gospodarczych,
  • two­rze­niem part­nerstw orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i mię­dzy­sek­to­ro­wych
    (z jed­nost­kami admi­ni­stra­cji publicz­nej, biz­ne­sem oraz mediami),
  • wspie­ra­niem pro­ce­sów budo­wa­nia koali­cji, związ­ków i fede­ra­cji orga­ni­za­cji pozarządowych,
  • wspie­ra­niem ist­nie­ją­cych sieci współ­pracy na rzecz eko­no­mii społecznej.