Filmy

 

Aktywna szkoła (Film 1)

Aktywna szkoła (Film 2)

Dzia­łal­ność gospo­dar­cza w orga­ni­za­cjach pozarządowych

Eko­lo­gia, Edu­ka­cja, Turystyka

Eko­no­mia społeczna

httpvh://www.youtube.com/watch?v=23_DnTLrWJI

Ele­menty Eko­no­mii Spo­łecz­nej w Europie

Ele­menty Eko­no­mii Spo­łecz­nej w Polsce

Fun­da­cja Edu­ka­cji Euro­pej­skiej w Wałbrzychu

Fun­da­cja na Rzecz Dzieci Zagłę­bia Miedziowego

Histo­ria pew­nego projektu

Insty­tu­cje wspie­ra­jące eko­no­mię społeczną

httpvh://www.youtube.com/watch?v=r–cunQ5a-c

Kon­sor­cjum Spół­dzielni Socjal­nych — Roberto Tas­sano (Włochy)

Od bier­no­ści do aktyw­no­ści (MOPS Wałbrzych)

Ośro­dek Wspie­ra­nia Eko­no­mii Spo­łecz­nej w Wałbrzychu

Pej­zaż wiej­ski kobietą malowany…

Pra­cuj z pasją (Part­ner­stwo MUFLON)

Pro­fe­sjo­nalny pra­cow­nik trze­ciego sek­tora (Film 1)

Pro­fe­sjo­nalny pra­cow­nik trze­ciego sek­tora (Film 2)

Przed­się­bior­czość społeczna

Sowio­gór­skie Towa­rzy­stwo Historyczno-Krajoznawcze
w Srebr­nej Górze

Sto­wa­rzy­sze­nie „Uliczne Labo­ra­to­rium” w Legnicy

Sto­wa­rzy­sze­nie Akty­wi­za­cji i Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Stro­niu Śl.

Sto­wa­rzy­sze­nie Ini­cja­tyw Twór­czych w Legnicy

Sto­wa­rzy­sze­nie św. Cele­styna w Mikoszowie

Towa­rzy­stwo Roz­woju Sokołowska

Twór­czość inte­gruje (Gmina Radków)

Zaan­ga­żo­wa­nie samorządów

Mapa ośrodków wspierania

Mapa_OWES