Pożyczki

 

Fun­da­cja „Mer­kury” z dniem 20.03.2012 r. wstrzy­muje udzie­la­nie poży­czek z Fun­du­szu Pożycz­ko­wego Regio­nal­nego Ośrodka Wspie­ra­nia Eko­no­mii Spo­łecz­nej z powodu wyczer­pa­nia środ­ków poprzez udzie­le­nie kilku pożyczek.

Fun­da­cja „Mer­kury” udziela poży­czek dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych (sto­wa­rzy­szeń i fun­da­cji) na reali­za­cję celów sta­tu­to­wych, w tym na pre­fi­nan­so­wa­nie reali­za­cji projektów.

Od orga­ni­za­cji ubie­ga­ją­cej się o pożyczkę ocze­ku­jemy uza­sad­nie­nia, iż pożyczka przy­czyni się do zacho­wa­nia płyn­no­ści, jed­no­cze­śnie nie zała­mu­jąc finan­sów organizacji.

Decy­zja o przy­zna­niu pożyczki zależna będzie od pre­cy­zyj­nego wska­za­nia źródła spłaty pożyczki wraz z odsetkami.

Wyso­kość pożyczki może być przy­dzie­lona do 100.000 PLN i na okres nie dłuż­szy niż 2 lata.

Wyso­kość opro­cen­to­wa­nia pożyczki wynosi 10% w skali roku.

Kie­ru­jąc ofertę poży­czek dla orga­ni­za­cji nie narzuca się sztyw­nego har­mo­no­gramu spłaty, pozo­sta­wia­jąc wnio­sko­daw­com okre­śle­nie dogod­nych ter­mi­nów spłaty pożyczki wraz z odsetkami.

Zabez­pie­cze­niem pożyczki jest weksel in blanco opa­trzony klau­zulą zapłacę bez pro­te­stu wysta­wiony przez orga­ni­za­cję zacią­ga­jącą pożyczkę. Weksel musi być pod­pi­sany przez osoby upo­waż­nione sta­tu­towo do zacią­ga­nia zobo­wią­zań mająt­ko­wych w imie­niu orga­ni­za­cji (i muszą być to te same osoby co pod­pi­szą umowę pożyczki).

Fun­da­cja „Mer­kury” zastrzega sobie prawo do dodat­ko­wego zabez­pie­cze­nia pożyczki w postaci weksli in blanco opa­trzo­nych klau­zulą zapłacę bez pro­te­stu wysta­wio­nych przez człon­ków zarządu danej orga­ni­za­cji porę­cza­ją­cych pożyczkę orga­ni­za­cji wła­snym majątkiem.

W przy­padku koniecz­no­ści egze­ku­cji pożyczki na dro­dze sądo­wej weksle zostają uzu­peł­nione datą płat­no­ści i Fun­da­cja „Mer­kury” przy­stąpi do ich reali­za­cji do kwoty odpo­wia­da­ją­cej zale­głym spła­tom pożyczki wraz z należ­nymi odset­kami.
Umowa pożyczki sta­nowi dekla­ra­cję wekslową.

Okre­ślone w umo­wie ter­miny spłaty uzna­wane będą za wpły­nię­cie środ­ków finan­so­wych na konto Fun­da­cji „Mer­kury”. Opóź­nie­nia ze spłatą pożyczki wią­zać się będzie z nali­cza­niem odse­tek kar­nych w wyso­ko­ści 150% opro­cen­to­wa­nia pożyczki, tj. 15% w skali roku.

Jeżeli orga­ni­za­cja posiada wie­dzę, iż nie będzie w sta­nie spła­cić pożyczki w okre­ślo­nych ter­mi­nach w umo­wie, powinna wystą­pić przed ter­mi­nem spłaty z wnio­skiem o restruk­tu­ry­za­cję pożyczki. Moż­liwe jest wów­czas usta­le­nie innego ter­minu spłaty pożyczki przy zacho­wa­niu wcze­śniej usta­lo­nych ter­mi­nów spłaty odse­tek od pożyczki. Opłata za restruk­tu­ry­za­cję wynosi 100 PLN w przy­padku poży­czek do 5.000 PLN i 200 PLN w przy­padku poży­czek powy­żej 5.000 PLN.

Jeżeli orga­ni­za­cja chce spła­cić pożyczkę przed usta­lo­nym ter­mi­nem wów­czas powinna wystą­pić z takim wnio­skiem. W sytu­acji takiej odsetki nali­czone będą w peł­nej wyso­ko­ści za okres fak­tycz­nie poży­czo­nych środ­ków oraz w wyso­ko­ści 50% odse­tek za okres od dnia wcze­śniej­szej spłaty do dnia spłaty okre­ślo­nego w umowie.

W celu uzy­ska­nia pożyczki orga­ni­za­cja powinna przedstawić:

1)    Wnio­sek o przy­zna­nie pożyczki
2)    Odpis z KRS (aktu­alny, jed­nak nie star­szy niż z ostat­nich 12 mie­sięcy)
3)    Ksero sta­tutu
4)    Ksero przy­zna­nia NIP
5)    Ksero przy­zna­nia Regon
6)    Spra­woz­da­nie finan­sowe za ostatni rok (bilans, rachu­nek wyni­ków i infor­ma­cja dodat­kowa)
7)    Oświad­cze­nie o nie­za­le­ga­niu z opła­tami w ZUSUS (doty­czy poży­czek do kwoty 5.000 PLN)
8)    Zaświad­cze­nie z ZUSUS o nie­za­le­ga­niu z opła­tami (doty­czy poży­czek powy­żej 5.000 PLN)
9)    Ksero umowy dota­cyj­nej (jeżeli doty­czy pożyczki na reali­za­cję projektu)

Wszyst­kie doku­menty powinny być poświad­czone za zgod­ność z ory­gi­na­łem przez osoby upo­waż­nione sta­tu­towo do repre­zen­to­wa­nia organizacji.

Wnio­sek roz­pa­try­wany jest w ter­mi­nie 2–4 tygo­dni, w przy­padku braku potrzeby uzu­peł­nia­nia o dodat­kowe informacje.

Przed zło­że­niem wnio­sku pole­camy kon­takt z naszym Regio­nal­nym Ośrod­kiem Wspie­ra­nia Eko­no­mii Spo­łecz­nej w celu doradz­twa w zakre­sie uzy­ska­nia i spłaty pożyczki.

Doku­menty do pobrania:

- Wnio­sek o pożyczkę