Ciekawe linki

 

Por­tale informacyjne

www.ngo.pl – naj­więk­szy por­tal zaj­mu­jący się tema­tyką spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego. na bie­żąco infor­muje o tym, co dzieje się w III sek­to­rze, ini­cjuje dys­ku­sje na ważne tematy, pro­muje cie­kawe wyda­rze­nia. Służy pomocą sto­wa­rzy­sze­niom i fun­da­cjom m.in. w zakre­sie zarzą­dza­nia orga­ni­za­cją, prawa, księ­go­wo­ści czy zdo­by­wa­nia fun­du­szy, a także infor­muje o dzia­ła­niach pro­wa­dzo­nych przez orga­ni­za­cje. Dostar­cza wie­dzy na temat kon­dy­cji spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego w Pol­sce. Jest rów­nież źródłem infor­ma­cji dla mediów, biz­nesu, insty­tu­cji publicz­nych oraz jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego, które współ­pra­cują z orga­ni­za­cjami, bądź są zain­te­re­so­wane nawią­za­niem takiej współpracy.

Regio­nalne ser­wisy por­talu www.ngo.pl:

www.dolnyslask.ngo.pl
www.kuj-pom.ngo.pl
www.lodzkie.ngo.pl
www.lubelskie.ngo.pl
www.lubuskie.ngo.pl
www.malopolskie.ngo.pl
www.mazowsze.ngo.pl
www.opolskie.ngo.pl
www.podkarpackie.ngo.pl
www.podlaskie.ngo.pl
www.pomorskie.ngo.pl
www.slask.ngo.pl
www.swietokrzyskie.ngo.pl
www.warminsko-mazurskie.ngo.pl
www.wielkopolskie.ngo.pl
www.zachodniopomorskie.ngo.pl

www.ekonomiaspoleczna.pl – ogól­no­pol­ski por­tal poświę­cony zagad­nie­niom zwią­za­nym z eko­no­mią spo­łeczną. Dedy­ko­wany jest oso­bom oraz insty­tu­cjom pro­wa­dzą­cym, bądź pla­nu­ją­cym pro­wa­dze­nie przed­się­biorstw spo­łecz­nych, a także wszyst­kim zain­te­re­so­wa­nym bliż­szym pozna­niem samej idei oraz warun­ków roz­woju sek­tora eko­no­mii spo­łecz­nej w Pol­sce i na świecie.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl – por­tal fun­du­szy euro­pej­skich dostęp­nych w Polsce

www.roefs.pl – por­tal Kra­jo­wego Ośrodka Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego zaj­mu­ją­cego się kre­owa­niem roz­woju lokal­nego, pro­mo­cją part­ner­skiego podej­ścia w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów spo­łecz­nych w obsza­rach wspie­ra­nych przez Euro­pej­ski Fun­dusz Spo­łeczny. Pro­wa­dzi współ­pracę i wspar­cie w dzia­ła­niach sieci Regio­nal­nych Ośrod­ków EFS i Insty­tu­cji Pośred­ni­czą­cych Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki oraz pro­muje Euro­pej­ski Fun­dusz Spo­łeczny w Polsce.

www.bezrobocie.org.pl – por­tal pro­wa­dzony przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Społeczno-Ekonomicznych, w ramach pro­gramu „Praca w Pol­sce” Polsko-Amerykańskiej Fun­da­cji Wol­no­ści zawie­ra­jący infor­ma­cje o rynku pracy (sta­ty­styki rynku pracy, migra­cje zarob­kowe, akty prawne), usłu­gach zatrud­nie­nia (usługi rynku pracy, out­pla­ce­ment, kon­trak­to­wa­nie, grupy wyklu­czo­nych, przy­kłady pro­jek­tów) oraz o insty­tu­cjach rynku pracy.

www.funduszesoleckie.pl – por­tal pro­wa­dzony przez Sto­wa­rzy­sze­nie Lide­rów Lokal­nych Grup Oby­wa­tel­skich, na któ­rym znaj­dują się inter­pre­ta­cje prawa i zmiany doty­czące fun­du­szu sołec­kiego, jak rów­nież porady eks­per­tów i tek­sty opo­wia­da­jące o róż­nych wyda­rze­niach i doświad­cze­niach, które są zwią­zane z wpro­wa­dza­niem fun­du­szu sołec­kiego w róż­nych miej­scach Polski.

www.technologie.org.pl – por­tal pro­wa­dzony przez Sto­wa­rzy­sze­nie Bank Dru­giej Ręki pro­wa­dzące Pro­gram Tech­no­lo­gie non-profit, dzięki któ­remu pol­skie orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe mogą sko­rzy­stać ze spe­cjal­nej oferty taniego opro­gra­mo­wa­nia i sprzętu sie­cio­wego. Pro­gram Tech­no­lo­gie non-profit wspiera orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe dając dostęp do opro­gra­mo­wa­nia i sprzętu sie­cio­wego za jedy­nie sym­bo­liczną opłatę admi­ni­stra­cyjną lub znacz­nie zre­du­ko­waną cenę ryn­kową, obni­ża­jąc w ten spo­sób koszt infra­struk­tury tech­no­lo­gicz­nej. Otrzy­ma­nie opro­gra­mo­wa­nia w taki spo­sób znacz­nie zmniej­sza budżet orga­ni­za­cji wyma­gany na tech­no­lo­gie i umoż­li­wia wyko­rzy­sta­nie tych pie­nię­dzy w dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej organizacji.

www.3sektor.tv – strona tele­wi­zji inter­ne­to­wej, która pro­du­kuje oraz udo­stęp­nia filmy poświę­cone dzia­łal­no­ści pod­mio­tów III sek­tora. Są to filmy two­rzone przez tele­wi­zję, ale także nade­słane przez same orga­ni­za­cje. Pro­jekt jest czę­ścią kam­pa­nii infor­ma­cyj­nej przy­bli­ża­ją­cej główne idee eko­no­mii spo­łecz­nej oraz pro­mu­ją­cej zatrud­nie­nie w orga­ni­za­cjach poza­rzą­do­wych.[/expand]

Insty­tu­cje publiczne

www.pozytek.gov.pl – por­tal Depar­ta­mentu Pożytku Publicz­nego Mini­ster­stwa Pracy i Poli­tyki Spo­łecz­nej zawie­ra­jący infor­ma­cje nt. prze­pi­sów praw­nych, orga­ni­za­cji pożytku publicz­nego, moni­to­ringu reali­za­cji Ustawy o dzia­łal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­ta­ria­cie, Radzie Dzia­łal­no­ści Pożytku Publicz­nego oraz sze­regu innych obsza­rów doty­czą­cych sek­tora poza­rzą­do­wego i aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej (bada­nia i ana­lizy, Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki i Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich, wolon­ta­riatu i eko­no­mii społecznej).

www.codziennikprawny.pl – por­tal Codzien­nik Prawny pro­wa­dzony przez urząd Rzecz­nika Praw Oby­wa­tel­skich w Pol­sce posiada dwa­dzie­ścia dwa roz­działy, m.in. doty­czące postę­po­wań sądo­wych i admi­ni­stra­cyj­nych, a także podat­ków (Poszcze­gól­nym pyta­niom towa­rzy­szy wska­za­nie aktów nor­ma­tyw­nych regu­lu­ją­cych daną kwe­stię oraz wzory typo­wych pism), pro­ble­ma­tyki wła­sno­ści, posłu­gi­wa­nia się pie­nią­dzem, korzy­sta­nia z usług ban­ko­wych czy ubez­pie­cze­nio­wych, a także poświę­cony cudzo­ziem­com. W Codzien­niku Praw­nym zostały także zawarte infor­ma­cje o urzę­dzie Rzecz­nika Praw Oby­wa­tel­skich oraz wybrane pro­blemy, z jakimi zwra­cali się oby­wa­tele o pomoc do Rzecz­nika. Odno­szą się one do pew­nych jed­nost­ko­wych, nie­kiedy nie­ty­po­wych, sytu­acji. Istot­nym ele­men­tem jest rów­nież słow­ni­czek ter­mi­no­lo­gii prawniczej.

www.sejmometr.pl – por­tal o pra­cach Sejmu i zmia­nach prawa w Pol­sce pro­wa­dzony przez Fun­da­cję ePań­stwo. Misją por­talu jest udo­stęp­nia­nie infor­ma­cji legi­sla­cyj­nych, przy wyko­rzy­sta­niu naj­now­szych tech­no­lo­gii inter­ne­to­wych. Admi­ni­stra­tor por­talu chce, aby Sej­mo­metr był naj­no­wo­cze­śniej­szą i naj­bar­dziej przy­ja­zną bazą danych legi­sla­cyj­nych w Polsce.

isap.sejm.gov.pl – baza Inter­ne­towy Sys­tem Aktów Praw­nych, pro­wa­dzona przez Sejm RP, zawiera — aktu­ali­zo­wane na bie­żąco — opisy biblio­gra­ficzne i tek­sty aktów praw­nych opu­bli­ko­wa­nych w Dzien­niku Ustaw oraz Moni­to­rze Polskim.

www.dobrepraktyki.pl – por­tal reali­zo­wany przez Zwią­zek Miast Pol­skich, Zwią­zek Powia­tów Pol­skich i Zwią­zek Gmin Wiej­skich RP oraz Nor­we­ski Zwią­zek Władz Lokal­nych i Regio­nal­nych, w ramach pro­jektu „Budo­wa­nie poten­cjału insty­tu­cjo­nal­nego samo­rzą­dów dla lep­szego dostar­cza­nia usług publicz­nych”. Baza dobrych prak­tyk służy udo­ku­men­to­wa­niu i pro­mo­wa­niu dobrych prak­tyk zarzą­dza­nia w samo­rzą­dach oraz doświad­czeń w sto­so­wa­niu nowo­cze­snych narzę­dzi wspie­ra­ją­cych funk­cjo­no­wa­nie samo­rzą­dów lokal­nych. do bazy wpi­sy­wane są opisy dobrych prak­tyk ziden­ty­fi­ko­wa­nych w ramach kon­kur­sów, z mediów samo­rzą­do­wych i reko­men­do­wa­nych przez samo­rządy. w trak­cie całego pro­jektu będzie umiesz­czo­nych w bazie nie mniej niż 280, wystan­da­ry­zo­wa­nych i zgod­nych z meto­do­lo­gią, opi­sów praktyk.

www.pokl.dwup.pl – strona Dol­no­ślą­skiego Woje­wódz­kiego Urzędu Pracy (DWUP) w Wał­brzy­chu, na któ­rej znaj­dują się infor­ma­cje doty­czące kom­po­nentu regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki. w okre­sie pro­gra­mo­wa­nia 2007–2013 DWUP jest insty­tu­cją wdra­ża­jącą (Insty­tu­cją Pośred­ni­czącą II stop­nia) Prio­ry­tet VI, Prio­ry­tet VII oraz Dzia­ła­nie 8.1 Prio­ry­tetu VIII. Strona skie­ro­wana jest przede wszyst­kim do poten­cjal­nych bene­fi­cjen­tów, któ­rzy chcą reali­zo­wać pro­jekty w ramach PO KL, jak rów­nież do osta­tecz­nych odbior­ców wspar­cia w reali­zo­wa­nych projektach.

www.dops.wroc.pl – strona Dol­no­ślą­skiego Ośrodka Poli­tyki Spo­łecz­nej – jed­nostki Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skiego, na któ­rej znaj­dują się infor­ma­cje nt. świad­czeń rodzin­nych, pomocy spo­łecz­nej, kam­pa­nii na rzecz prze­ciw­dzia­ła­nia krzyw­dze­niu dzieci, prze­ciw­dzia­ła­niu pro­sty­tu­cji nie­let­nich oraz innych pro­jek­tów reali­zo­wa­nych w obsza­rze pomocy spo­łecz­nej na Dol­nym Śląsku.

Urzędy mar­szał­kow­skie

woje­wódz­two dol­no­ślą­skie – www.umwd.dolnyslask.pl
woje­wódz­two kujawsko-pomorskie – www.kujawsko-pomorskie.pl
woje­wódz­two lubel­skie – www.lubelskie.pl
woje­wódz­two lubu­skie – www.lubuskie.pl
woje­wódz­two łódzkie – www.lodzkie.pl
woje­wódz­two mało­pol­skie – www.malopolskie.pl
woje­wódz­two mazo­wiec­kie – www.mazovia.pl
woje­wódz­two opol­skie – www.umwo.opole.pl
woje­wódz­two pod­kar­pac­kie – www.podkarpackie.pl
woje­wódz­two pod­la­skie – www.wrotapodlasia.pl
woje­wódz­two pomor­skie – www.woj-pomorskie.pl
woje­wódz­two śląskie – www.silesia-region.pl
woje­wódz­two świę­to­krzy­skie – www.sejmik.kielce.pl
woje­wódz­two warmińsko-mazurskie – www.warmia.mazury.pl
woje­wódz­two wiel­ko­pol­skie – www.umww.pl
woje­wódz­two zachod­nio­po­mor­skie – www.um-zachodniopomorskie.pl

Orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe, spół­dziel­nie socjalne,
Warsz­taty Tera­pii Zaję­cio­wej i Zakłady Aktyw­no­ści Zawodowe

www.austeriakrokus.pl – strona spół­dzielni socjal­nej „Auste­ria Kro­kus” w Rzeczce pro­wa­dzą­cej gospo­dar­stwo agroturystyczne.

www.barka.org.pl – strona Fun­da­cja Pomocy Wza­jem­nej „Barka” w Pozna­niu zaj­mu­ją­cej się alter­na­tyw­nym sys­te­mem pomocy, który sku­pia ludzi z grup zanie­dba­nych spo­łecz­nie, umoż­li­wia­jąc im odbu­do­wa­nie wła­snej toż­sa­mo­ści, sze­roko pojęte kształ­ce­nie i odna­le­zie­nie się w nowej rze­czy­wi­sto­ści społeczno-ekonomicznej. Orga­ni­za­cja zaj­muje się budow­nic­twem socjal­nym, rol­nic­twem eko­lo­gicz­nym, spół­dziel­czo­ścią socjalną, spor­tem i tury­styką, pro­wa­dzi Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej, Cen­trum Eko­no­mii Spo­łecz­nej, a także sku­tecz­nymi dzia­ła­niami legislacyjnymi.

www.centrumcyfrowe.pl – strona zespołu eks­per­tów reali­zu­ją­cych Cen­trum Cyfrowe Pro­jekt: Pol­ska to Think-And-Do Tank zaj­mu­ją­cych się spo­łe­czeń­stwem cyfro­wym, łącząc pracę ana­li­tyczną z labo­ra­to­rium pro­jek­to­wym. Reali­zują ważny pro­jekt doty­czący wdro­że­nia w Pol­sce modelu otwar­tego rządu.

www.dfop.org.pl – strona Dol­no­ślą­skiej Fede­ra­cji Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych we Wro­cła­wiu, sku­pia­nej 105 orga­ni­za­cji, a zaj­mu­ją­cej się budo­wa­niem płasz­czy­zny współ­pracy, wymianą infor­ma­cji i doświad­czeń oraz ini­cjo­wa­niem wspól­nych dzia­łań. Fede­ra­cja pełni rolę rzecz­nika inte­re­sów orga­ni­za­cji człon­kow­skich, podej­mu­jąc dzia­ła­nia tam, gdzie poje­dyn­cze orga­ni­za­cje są za słabe, gdzie potrzeba sil­nego głosu wyra­że­nia wspól­nego stanowiska.

www.emmahostel.pl – strona Spół­dzielni Socjal­nej „War­szawa”, która otwo­rzyła Hostel „Emma” dla podróż­ni­ków, tury­stów i wszyst­kich, któ­rzy i które będą szu­kać przy­jem­nej, przy­ja­znej ludziom i środo­wi­sku przy­stani w Warszawie.

www.fip.ngo.pl – strona Sto­wa­rzy­sze­nie na rzecz Forum Ini­cja­tyw Poza­rzą­do­wych powo­ła­nego w 1996 roku przez lide­rów orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych dla wspie­ra­nia dzia­łal­no­ści spo­łecz­nego ruchu Forum Ini­cja­tyw Pozarządowych.

www.fise.org.pl — strona Fun­da­cji Ini­cja­tyw Społeczno-Ekonomicznych w War­sza­wie dzia­ła­ją­cej wokół pro­ble­ma­tyki bez­ro­bo­cia, rynku pracy i zatrud­nie­nia. FISE pro­wa­dzi por­tale www.bezrobocie.org.plwww.ekonomiaspoleczna.pl poświę­cone tym zagadnieniom.

www.flms.pl – strona Fun­du­szu Lokal­nego Masywu Śnie­żnika w Bystrzycy Kłodz­kiej zaj­mu­ją­cego się poprawą jako­ści życia spo­łecz­no­ści lokal­nej na tere­nie czte­rech gmin Masywu Śnie­żnika, poprzez efek­tywne pozy­ski­wa­nie, zarzą­dza­nie i roz­dzie­la­nie środ­ków finan­so­wych na cele dobro­czynne i ini­cja­tywy oby­wa­tel­skie w zakre­sie: edu­ka­cji, kul­tury, zdro­wia, sportu, ochrony środo­wi­ska, demo­kra­cji, tole­ran­cji i współ­pracy trans­gra­nicz­nej. Fun­dusz dba o roz­wój spo­łecz­no­ści lokal­nej, dostar­cza­jąc jej inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań i umac­nia­jąc kapi­tał spo­łeczny, ludzki i materialny.

www.frpz.org.pl/wtz – strona Warsz­tatu Tera­pii Zaję­cio­wej w Zło­to­ryi pro­wa­dzą­cego pra­cow­nie: arty­styczne, dobrego stylu, kom­pu­te­rową, gospo­dar­stwa domo­wego, pla­styczną oraz stolarnię.

www.fundacja-nadzieja.org.pl eko­no­mia­spo­leczna – strona Fun­da­cji NADZIEJA w War­sza­wie reali­zu­ją­cej pro­jekt „Przed­się­bior­stwo eko­no­mii spo­łecz­nej z suk­ce­sem – pro­jekt pro­mo­cji dobrych prak­tyk”. na stro­nie znaj­dują się: raporty z dzia­łal­no­ści wybra­nych przed­się­biorstw eko­no­mii spo­łecz­nej (PES), raporty na temat euro­pej­skich doświad­czeń PES reko­men­do­wa­nych dla Pol­ski, a także opra­co­wa­nia czyn­ni­ków suk­cesu bądź pora­żek i reko­men­do­wa­nych branż dla PES.

www.juraparkbaltow.pl – strona Bał­tow­skiego Parku Juraj­skiego w Bał­to­wie, reali­zo­wa­nego we współ­pracy Sto­wa­rzy­sze­nia „Delta” i Sto­wa­rzy­sze­nia na Rzecz Roz­woju Gminy Bał­tów „Bałt”. Przy­kład wyko­rzy­sta­nia wyjąt­ko­wej szansy dla regionu wyko­rzy­stu­jąc bał­tow­skie zna­le­zi­ska (tropy gór­no­ju­raj­skich dino­zau­rów), by zain­te­re­so­wać tury­stów i umie­jęt­no­ści współ­dzia­ła­nia lokal­nej spo­łecz­no­ści w reali­za­cji przed­się­wzię­cia społeczno-gospodarczego.

www.jelspsoc.pl – strona Jele­nio­gór­skiej Spół­dzielni Socjal­nej „JESTEŚMY” w Jele­niej Górze świad­czą­cej usługi fizjo­te­ra­peu­tyczne w domu pacjenta i usługi skie­ro­wane do osób, które na sku­tek swo­jego stanu nie mogą sko­rzy­stać ze sta­cjo­nar­nej rehabilitacji.

www.kson.pl – strona Kar­ko­no­skiego Sej­miku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze sku­pia­ją­cego 15 orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych Ziemi Jele­nio­gór­skiej i 5 zakła­dów pracy, w tym 4 pracy chro­nio­nej. Działa na rzecz wielu tysięcy człon­ków, a także nie zrze­szo­nych osób nie­peł­no­spraw­nych, sta­jąc się w ten spo­sób repre­zen­tan­tem znacz­nej czę­ści tego środowiska.

www.monalisa.walbrzych.pl – strona Spół­dzielni Socjal­nej „Mona Lisa” w Wał­brzy­chu – piz­ze­rii z dostawą do domu.

www.nida.ecms.pl – strona Nidzic­kiej Fun­da­cji Roz­woju NIDA w Nidzicy zaj­mu­ją­cej się wspie­ra­niem roz­woju małej i śred­niej przed­się­bior­czo­ści, two­rze­niem warun­ków dla roz­woju tury­styki, wspie­ra­niem wszel­kich ini­cja­tyw na rzecz zmniej­sza­nia bez­ro­bo­cia i roz­woju gospo­dar­czego, wspie­ra­niem ini­cja­tyw w zakre­sie edu­ka­cji, kul­tury, ochrony środo­wi­ska, ochrony zabyt­ków i roz­woju gospo­dar­czego, a także upo­wszech­nia­niem i wspie­ra­niem ini­cja­tyw z zakresu eko­no­mii społecznej.

www.ofop.eu – strona Ogól­no­pol­skiej Fede­ra­cji Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych zrze­sza­ją­cej orga­ni­za­cje z całej Pol­ski, pro­wa­dzą­cych swoją dzia­łal­ność na szcze­blu lokal­nym, regio­nal­nym i ogól­no­pol­skim, a także orga­ni­za­cje wspie­ra­jące. OFOP zaj­muje się pro­mo­wa­niem zmian legi­sla­cyj­nych popra­wia­ją­cych warunki funk­cjo­no­wa­nia III sek­tora, wzmac­nia­niem rzecz­nic­twa poprzez kon­sul­ta­cje wewnątrz­sek­to­rowe, part­ner­stwo i współ­pracę z innymi środowiskami.

www.owes.pl – strona pro­jektu 4 Ośrod­ków Wspie­ra­nia Eko­no­mii Spo­łecz­nej na Dol­nym Śląsku (w Jele­niej Górze, Legnicy, Wał­brzy­chu i Wro­cła­wiu) pro­wa­dzo­nych w partnerstwach.

www.ocwip.pl – strona Opol­skiego Cen­trum Wspie­ra­nia Ini­cja­tyw Poza­rzą­do­wych w Opolu zaj­mu­ją­cego się wspie­ra­nie orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i spół­dzielni socjal­nych poprzez: gro­ma­dze­nie, aktu­ali­za­cja i upo­wszech­nia­nie infor­ma­cji nie­zbęd­nych do pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, pro­wa­dze­nia usług dorad­czych z zakresu zarzą­dza­nia orga­ni­za­cją, pisa­nia pro­jek­tów i pro­ble­mów wystę­pu­ją­cych w codzien­nym funk­cjo­no­wa­niu orga­ni­za­cji, pro­wa­dze­nie szko­leń, współ­pracę z admi­ni­stra­cją publiczną w ini­cjo­wa­niu pro­ce­sów two­rze­nia lokal­nego prawa regu­lu­ją­cego zasady współ­pracy orga­nów admi­ni­stra­cji z orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi i ini­cja­ty­wami obywatelskimi.

www.patron.org.pl – strona Spół­dzielni Socjal­nej „Patron” w Jele­niej Górze ofe­ru­ją­cej fir­mom i oso­bom pry­wat­nym swoje usługi w zakre­sie: prac remontowo-budowlanych (tyn­ko­wa­nie, malo­wa­nie, tape­to­wa­nie, kła­dze­nie gla­zury, paneli pod­ło­go­wych, itp.), prac sto­lar­skich, napraw bie­żą­cych i kon­ser­wa­cji, dozo­ro­wa­nia pusto­sta­nów i lokali miesz­kal­nych, roz­bió­rek i przy­go­to­wy­wa­nia tere­nów pod budowę, roboty ziemne, utrzy­my­wa­nia porządku i sprzą­ta­nia w budyn­kach miesz­kal­nych, insty­tu­cjach i obiek­tach prze­my­sło­wych, sprzą­ta­nia chod­ni­ków, ulic i pla­ców, skwe­rów, base­nów, auto­bu­sów itp., zago­spo­da­ro­wy­wa­nia tere­nów zie­leni (zasa­dza­nie, pie­lę­gna­cja i utrzy­ma­nie par­ków, ogro­dów, cmen­ta­rzy), napraw i kon­ser­wa­cji mebli, demon­tażu wyro­bów zuży­tych oraz odzy­ski­wa­nie surow­ców z mate­ria­łów segregowanych.

www.pcogito.pl – strona Zakładu Aktyw­no­ści Zawo­do­wej Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin „Zdro­wie Psy­chiczne” w Kra­ko­wie pro­wa­dzą­cego pen­sjo­nat i restau­ra­cję „U Pana Cogito” w Krakowie.

www.pomocnadlon.org – strona Spół­dzielni Socjal­nej „Pomocna Dłoń” z Bystrzycy Kłodz­kiej pro­wa­dzą­cej wyko­ny­wa­nie usług opie­kuń­czych i pie­lę­gna­cyj­nych dla osób cho­rych, star­szych i dzieci, przy­go­to­wa­nie posił­ków, wyko­ny­wa­nie zaku­pów, sprzą­ta­nie miesz­ka­nia pod­opiecz­nego, mycie okien, pra­nie i pra­so­wa­nie ubrań, przy­no­sze­nie opału oraz zała­twia­nie spraw urzę­do­wych w imie­niu podopiecznego.

www.poradnictwo.pl – por­tal Fun­da­cji „Mer­kury” w Wał­brzy­chu, na któ­rym znaj­dują się infor­ma­cje np. alko­ho­li­zmu, nar­ko­ma­nii, HIV/AIDS, prze­mocy, żółtaczki oraz punk­tach pomocy dla osób uza­leż­nio­nych w Pol­sce. na por­talu moż­liwa jest kon­sul­ta­cja on-line – czat ze spe­cja­li­stą (psy­cho­lo­giem, tera­peutą, prawnikiem).

www.promotion.org.pl – strona Spół­dzielni Socjal­nej „Www­Pro­mo­tion” we Wro­cła­wiu ofe­ru­ją­cej usługi: pozy­cjo­no­wa­nia stron inter­ne­to­wych, pro­jek­to­wa­nia stron www, admi­ni­stro­wa­nia i bie­żącą aktu­ali­za­cję witryn www, two­rze­nia gra­fiki rekla­mo­wej oraz tłu­ma­cze­nia na języki: angiel­ski, nie­miecki i rosyjski.

www.siecsplot.pl strona Sieci Wspie­ra­nia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych „SPLOT” w War­sza­wie – związku 15 orga­ni­za­cji zaj­mu­ją­cych się wspie­ra­niem III sek­tora w Pol­sce posia­da­ją­cych swoje struk­tury w 23 mia­stach: Bia­łym­stoku, Elblągu, Ełku, Gdań­sku, Jele­niej Górze. Kosza­li­nie, Kra­ko­wie, Kut­nie, Lesz­nie, Łęczycy, Łodzi, Olsz­ty­nie, Opolu, Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim, Pozna­niu, Ryb­niku, Sie­ra­dzu, Skier­nie­wi­cach, Słup­sku, Toru­niu, Wał­brzy­chu, War­sza­wie i Wrocławiu.

www.socjalna.pl – strona Żarskiej Spół­dzielni Socjal­nej w Żarach ofe­ru­ją­cej sze­roką gamą robót w tym: rekla­mo­wych, szko­le­nio­wych, ogól­no­bu­dow­la­nych, porząd­ko­wych, usług zwią­za­nych z tere­nami zie­leni, usług biu­ro­wych (prze­pi­sy­wa­nie, wydruki), orga­ni­za­cją wszel­kiego rodzaju imprez kulturalno-oświatowych, usług hydrau­licz­nych (wod-kan, gaz, c.o.) oraz usług ślusarsko-spawalniczych.

www.spoldzielnie.org – strona Sto­wa­rzy­sze­nia na Rzecz Spół­dzielni Socjal­nych w Pozna­niu, któ­rego zada­niem jest pomoc w two­rze­niu spół­dzielni socjal­nych, zor­ga­ni­zo­wa­nie ich od strony formalno-prawnej oraz two­rze­nie warun­ków do pro­wa­dze­nia przez nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Sto­wa­rzy­sze­nie poprzez swoją dzia­łal­ność two­rzy warunki słu­żące wymia­nie doświad­czeń pomię­dzy przed­się­bior­stwami spo­łecz­nymi oraz wymia­nie infor­ma­cji pomię­dzy przed­się­bior­stwami spo­łecz­nymi a innymi pod­mio­tami gospodarczymi.

www.spoldzielniacafe.pl – strona Regio­nal­nego Cen­trum Eko­no­mii Spo­łecz­nej — Kawiar­nio-Księ­gar­ni „Spół­dziel­nia” w Lubli­nie — inno­wacyjnego modelu fran­czyzy spo­łecz­nej stwo­rzony dla pod­mio­tów eko­no­mii spo­łecz­nej przez part­ner­stwo UNDP (Agenda ONZ ds. Roz­woju), Miej­skiego Ośrodka Pomocy Rodzi­nie w Lubli­nie oraz Wie­lo­bran­żową Spół­dziel­nię Socjalną „Cztery Pory Roku” z Lublina.

www.spoldzielnie.org.pl – por­tal Agen­cji Roz­woju Spół­dziel­czo­ści w Kra­ko­wie, któ­rej celem jest wspie­ra­nie roz­woju ruchu spół­dziel­czego, wspie­ra­nie idei samo­po­mocy, soli­da­ry­zmu spo­łecz­nego, pod­no­sze­nie jako­ści życia całej spo­łecz­no­ści regionu mało­pol­skiego poprzez bez­po­śred­nie wyko­rzy­sty­wa­nie poten­cjału oso­bo­wego i kwa­li­fi­ka­cji osób zamiesz­ku­ją­cych ten teren i pomoc w roz­po­czy­na­niu, roz­wi­ja­niu dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej i przed­się­bior­czo­ści lokal­nej, co w dal­szej per­spek­ty­wie przy­czy­niać się ma do two­rze­nia nowych miejsc pracy i walki z nara­sta­ją­cym bezrobociem.

www.transparency.pl – strona Trans­pa­rency Inter­na­tio­nal — Pol­ska w War­sza­wie, samo­dziel­nego sto­wa­rzy­sze­nia, akre­dy­to­wa­nego jako pol­ska sek­cja Trans­pa­rency Inter­na­tio­nal. Zaj­muje się dzia­ła­niami na rzecz przej­rzy­sto­ści (trans­pa­ren­cji) życia publicz­nego oraz prze­ciw­sta­wia się zja­wi­skom korup­cji. Orga­ni­za­cja roz­po­wszech­nia „Oby­wa­tel­ski Przy­bor­nik Anty­ko­rup­cyjny” zawie­ra­jący zesta­wie­nie naj­lep­szych porad­ni­ków praw­nych dla nie-prawników, uży­tecz­nych w dzia­łal­no­ści antykorupcyjnej.

www.szklanyswiat.org – strona Spół­dzielni Socjal­nej „Szklany Świat” w Kro­śni­cach k. Mili­cza ofe­ru­ją­cej: warsz­taty malo­wa­nia bom­bek, wyjazdy poka­zowe w ple­ne­rze oraz w udo­stęp­nio­nych salach, pro­wa­dze­nie lek­cji malo­wa­nia w szko­łach i przed­szko­lach, a także sprze­daż nie­zwy­kłych wyro­bów choinkowych.

www.u-s-a.info.pl – strona Dzier­żo­niow­skiej Wie­lo­bran­żo­wej Spół­dzielni Socjal­nej „AWANS” w Dzier­żo­nio­wie świad­czą­cej usługi: kore­pe­ty­cje z mate­ma­tyki, księ­gowe, spa­wal­ni­cze, malar­skie, ani­ma­cji kul­tury, orga­ni­zo­wa­nia imprez sportowo-rekreacyjnych, sprze­daży inter­ne­to­wej i admi­ni­stra­cji sys­te­mów operacyjnych.

www.woes.pl – strona Wiel­ko­pol­skiego Ośrodka Eko­no­mii Spo­łecz­nej w Pozna­niu pro­wa­dzo­nego przez Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Spół­dzielni Socjal­nych, które jest następcą i kon­ty­nu­ato­rem dzia­łal­no­ści powsta­łego w 2003 roku Sto­wa­rzy­sze­nia „Nasz Dom”. Sto­wa­rzy­sze­nie aktyw­nie wspiera roz­wój przed­się­bior­czo­ści spo­łecz­nej, inte­gra­cji spo­łecz­nej oraz edukacji.

www.wrzos.org.pl – strona Wspól­noty Robo­czej Związ­ków Orga­ni­za­cji Socjal­nych w War­sza­wie zrze­sza­ją­cej 15 związ­ków regio­nal­nych i 4 cen­trale ogól­no­pol­skie orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych. WRZOS działa na rzecz zrze­szo­nych orga­ni­za­cji oraz pro­fe­sjo­na­li­za­cji dzia­łań pomo­co­wych w Pol­sce poprzez stwo­rze­nie lobby w celu współ­kształ­to­wa­nia usta­wo­daw­stwa i poli­tyki spo­łecz­nej, roz­woju współ­pracy z part­ne­rami zagra­nicz­nymi, wpły­wa­nia na roz­wój aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej w kraju, a także dba­nie o inte­resy osób i grup spo­łecz­nie marginalizowanych.

www.wson.wroc.pl – strona Wro­cław­skiego Sej­miku Osób Nie­peł­no­spraw­nych zrze­sza­ją­cego 30 orga­ni­za­cji. Działa na rzecz środo­wi­ska osób nie­peł­no­spraw­nych i ich rodzin, a także na rzecz orga­ni­za­cji funk­cjo­nu­ją­cych w tym obsza­rze tematycznym.

www.wssarkadia.pl — strona Wie­lo­bran­żo­wej Spół­dzielni Socjal­nej „ARKADIA” ze Żmigrodu, która spe­cja­li­zuje się w pro­duk­cji smacz­nych, zdro­wych i nie­dro­gich posił­ków kuchni domo­wej, pro­wa­dzi kom­plek­sowy cate­ring oraz dowozy posił­ków swoim trans­por­tem do szkół, firm i instytucji.

www.wssbeta.pl – strona Wie­lo­bran­żo­wej Spół­dzielni Socjal­nej „BETA” w Świd­nicy ofe­ru­ją­cej nastę­pu­jący zakres usług: poli­gra­fia (pla­katy, kse­ro­ko­pie, ulotki, mate­riały szko­le­niowe), usługi księgowo-finansowe, szko­le­nia z zakresu pierw­szej pomocy, pie­lę­gna­cja tere­nów zie­lo­nych, usługi remon­towe i wykań­cza­nie wnętrz, drobne usługi kon­ser­wa­tor­skie oraz sprzą­ta­nie pomiesz­czeń biurowych.

www.wtz.bolec.info — strona Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wej Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzi­ców Dzieci i Mło­dzieży Spe­cjal­nej Tro­ski w Bole­sławcu pro­wa­dzą­cych pra­cow­nie: gospo­dar­stwa domo­wego, obróbki metalu, ogrodniczo-porządkową, ręko­dziel­ni­czą i komputerową.

www.wtz-jawor.pl – strona Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wej w Jawo­rze pro­wa­dzą­cych pra­cow­nie: gospo­dar­stwa domo­wego, tech­niczną, arty­styczną, ogrod­ni­czą, cera­miczną i komputerową.

www.wtztrzebnica.prv.pl – strona Warsz­tatu Tera­pii Zaję­cio­wej Trzeb­nic­kiego Sto­wa­rzy­sze­nia „Uśmiech Dziecka” w Trzeb­nicy pro­wa­dzą­cego pra­cow­nie: gospo­dar­stwa domo­wego, kra­wiec­twa, ręko­dzieła arty­stycz­nego, cera­miczną, pla­styczną, muzy­ko­te­ra­pii i reha­bi­li­ta­cji rucho­wej oraz kom­pu­te­rową z reedukacją.

www.wtzzgorzelec.pl – strona Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wej Fun­da­cji „Nie­peł­no­spraw­nym i Ocze­ku­ją­cym Pomocy w Zgo­rzelcu pro­wa­dzą­cych pra­cow­nie: gastro­no­miczną, kra­wiecką, ręko­dzieła arty­stycz­nego, fizjo­te­ra­peu­tyczną, biurowo-komputerową, stolarsko-ślusarską oraz ceramiczno-tkacko-bukieciarską.

www.zaz.celestyn.pl – strona Zakładu Aktyw­no­ści Zawo­do­wej „Cele­styn” w Miko­szo­wie k. Strze­lina wyko­nu­ją­cej pro­dukty ręko­dzieła arty­stycz­nego w dwóch pra­cow­niach: cera­micz­nej i kompozycji.

www.zaz.wroclaw.pl – strona Wro­cław­skiego Zakładu Aktyw­no­ści Zawo­do­wej we Wro­cła­wiu świad­czą­cego usługi gastro­no­miczne i cate­rin­gowe, poli­gra­ficzne, ogrod­ni­cze i porządkowe.