Doradztwo

 

Pro­wa­dzimy doradz­two w zakresie:

ogól­nym:

 • zakła­da­nia pod­mio­tów eko­no­mii spo­łecz­nej (fun­da­cji, sto­wa­rzy­szeń, spół­dzielni socjalnych)
 • pozy­ski­wa­nia środ­ków na uru­cho­mie­nie spół­dzielni socjalnej
 • wypeł­nia­nia doku­men­tów reje­stra­cyj­nych pod­mio­tów eko­no­mii społecznej
 • pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści odpłat­nej i gospo­dar­czej w orga­ni­za­cjach pozarządowych
 • wypeł­nia­nia wnio­sków apli­ka­cyj­nych o dotację
 • two­rze­nia biz­nes pla­nów dzia­łal­no­ści odpłat­nej i gospo­dar­czej w organizacjach
 • likwi­da­cji orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i spół­dzielni socjalnych
 • znaj­do­wa­nia part­ne­rów kra­jo­wych i zagranicznych
 • rów­nych szans kobiet i męż­czyzn w pro­jek­tach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
 • two­rze­nia doku­men­tów stra­te­gicz­nych np. Gmin­nej Stra­te­gii Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Społecznych
 • two­rze­nia zespo­łów konsultacyjno-doradczych w zakre­sie współ­pracy samo­rzą­dów z orga­ni­za­cjami pozarządowymi

finansowo-księgowym:

 • pro­wa­dze­nia księ­go­wo­ści w pod­mio­tach eko­no­mii społecznej
 • roz­li­cza­nia środ­ków pocho­dzą­cych ze źródeł publicznych
 • pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści odpłat­nej i gospo­dar­czej w orga­ni­za­cjach pozarządowych
 • spra­woz­dań rocznych
 • obo­wiąz­ków wobec Urzędu Skar­bo­wego oraz Zakładu Ubez­pie­czeń Społecznych

praw­nym:

 • obo­wiąz­ków formalno-prawnych w organizacji
 • two­rze­nia i zmian sta­tu­tów oraz regu­la­mi­nów wewnętrznych
 • zmian władz w organizacji
 • sto­so­wa­nia Ustawy o prze­ciw­dzia­ła­niu pra­niu pie­nię­dzy oraz finan­so­wa­niu terroryzmu
 • pro­gra­mów współ­pracy samo­rzą­dów z orga­ni­za­cjami pozarządowymi
 • two­rze­nia Rad Dzia­łal­no­ści Pożytku Publicznego

mar­ke­tin­go­wym:

 • budo­wa­nia wize­runku organizacji
 • wyko­rzy­sta­nia tech­no­lo­gii internetowych
 • two­rze­nia stron internetowych
 • wyko­rzy­sta­nia opro­gra­mo­wa­nia w zarzą­dza­niu organizacją