Partnerzy

 

Orga­ni­za­cje pozarządowe

Partner ROWES

 

 

Fun­da­cja Aka­de­mia Oby­wa­tel­ska
www.akademiaobywatelska.eu

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku

Cen­trum Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich w Słup­sku
www.cio.slupsk.pl

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku

Cen­trum Roz­woju Ini­cja­tyw Spo­łecz­nych CRIS w Ryb­niku
www.cris.org.pl

Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu

Sto­wa­rzy­sze­nie Part­ner­stwo Spo­łeczne w Toru­niu
www.cistor.pl

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu

Dol­no­ślą­ska Fede­ra­cja Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych we Wro­cła­wiu
www.dfop.org.pl

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych | Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej

Elblą­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Ini­cja­tyw Poza­rzą­do­wych w Elblągu
www.eswip.pl

Fundacja im. De Gaulle’a w Wałbrzychu

Fun­da­cja im. De Gaulle’a w Wał­brzy­chu
www.fundacjadegaullea.org

Fundacja „Jagniątków” w Jeleniej Górze

Fun­da­cja „Jagniąt­ków” w Jele­niej Górze
www.jagniatkow.pl

Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu

Forum Aktyw­no­ści Lokal­nej w Wał­brzy­chu
www.forumwalbrzyskie.hb.pl

Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w ŁodziFundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi
Fun­da­cja Stu­diów Euro­pej­skich – Insty­tut Euro­pej­ski w Łodzi

www.ie-ries.pl

 

Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych w Koszalinie

Kosza­liń­skie Cen­trum Wspie­ra­nia Ini­cja­tyw Spo­łecz­nych w Kosza­li­nie
www.kcwis.org.pl

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu

Opol­skie Cen­trum Wspie­ra­nia Ini­cja­tyw Poza­rzą­do­wych w Opolu
www.ocwip.pl

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku

Ośro­dek Wspie­ra­nia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w Bia­łym­stoku
www.owop.org.pl

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku

Regio­nalne Cen­trum Infor­ma­cji i Wspo­ma­ga­nia
Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w Gdań­sku
www.rci.org.pl

Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie

Sto­wa­rzy­sze­nie Dla Dzieci i Mło­dzieży SZANSA w Gło­go­wie
www.szansa.glogow.org

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze

Zwią­zek Lubu­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w Zie­lo­nej Górze
www.zlop.org.pl

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w Krakowie

Zwią­zek Lustra­cyjny Spół­dzielni Pracy w War­sza­wie
www.spoldzielnie.org.pl

Insty­tu­cje publiczne

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

Dol­no­ślą­ski Woje­wódzki Urząd Pracy w Wał­brzy­chu
www.dwup.pl

Gmina Jemielno

Gmina Jemielno
www.jemielno.pl

Gmina Pielgrzymka

Gmina Piel­grzymka
www.pielgrzymka.biz

Gmina Przeworno

Gmina Prze­worno
www.przeworno.pl

Gmina Wiń­sko
www.winsko.pl

Miasto Dzierżoniów

Mia­sto Dzier­żo­niów
www.dzierzoniow.pl

Miasto i Gmina Bystrzyca Kłodzka

Mia­sto i Gmina Bystrzyca Kłodzka
www.bystrzycaklodzka.pl

Miasto i Gmina Radków

Mia­sto i Gmina Rad­ków
www.radkowklodzki.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Miej­ski Ośro­dek Pomocy Spo­łecz­nej w Wał­brzy­chu
www.mops.walbrzych.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

Powia­towy Urząd Pracy w Jele­niej Górze
www.urzadpracy.jgora.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

Powia­towy Urząd Pracy w Wał­brzy­chu
www.urzadpracy.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Woje­wódzki Urząd Pracy w Opolu
www.wup.opole.pl

Firmy

Biuro Usługowo-Handlowe „Wersor” Sp. z o.o. w Wałbrzychu

Biuro Usługowo-Handlowe Wer­sor” Sp. z o.o. w Wałbrzychu

heapmail Internet Solutions Sp. z o.o. w Wałbrzychu

heap­mail Inter­net Solu­tions sp. z o.o. w Wał­brzy­chu
www.hm.pl

Media

Grupa Radiowa Agory

Grupa Radiowa Agory
www.agora.pl

www.roxy.tuba.pl

www.roxy.tuba.pl

www.tokfm.pl

www.tokfm.pl

www.zloteprzeboje.tuba.pl

www.zloteprzeboje.tuba.pl

www.30minut.pl

www.30minut.pl

TV Regionalna

www.regionalnatv.pl

www.twoje-sudety.pl

www.twoje-sudety.pl

Portal dojrzłej kobiety

www.menopauza.pl

Mapa ośrodków wspierania

Mapa_OWES