Prawo

 

Prze­pisy prawne (ustawy i roz­po­rzą­dze­nia) szcze­gól­nie ważne
dla sek­tora eko­no­mii spo­łecz­nej w Polsce

Orga­ni­za­cje pozarządowe:

Ustawa z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o dzia­łal­no­ści pożytku publicz­nego
i o wolon­ta­ria­cie (z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia 19 sierp­nia 2011 r. o zmia­nie ustawy o dzia­łal­no­ści pożytku publicz­nego
i o wolon­ta­ria­cie oraz nie­któ­rych innych ustaw
- Pobierz dokument

Ustawa z dnia 7 kwiet­nia 1989 r. Prawo o sto­wa­rzy­sze­niach
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia 6 kwiet­nia 1984 r. o fun­da­cjach
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Pracy i Poli­tyki Spo­łecz­nej z dnia 15 grud­nia 2010 r.
w spra­wie wzoru oferty i ramo­wego wzoru umowy doty­czą­cych reali­za­cji
zada­nia publicz­nego oraz wzoru spra­woz­da­nia z wyko­na­nia tego zada­nia
– Pobierz dokument

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści z dnia 8 maja 2001 r.
w spra­wie ramo­wego zakresu spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści fun­da­cji
– Pobierz dokument

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Pracy i Poli­tyki Spo­łecz­nej z dnia 14 wrze­śnia 2010 r.
w spra­wie prze­pro­wa­dza­nia kon­troli orga­ni­za­cji pożytku publicz­nego.
– Pobierz dokument

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 23 grud­nia 2004 r.
w spra­wie obo­wiązku bada­nia spra­woz­dań finan­so­wych
orga­ni­za­cji pożytku publicz­nego.
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiór­kach publicz­nych
– Pobierz dokument

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji z dnia 6 listo­pada 2003 r.
w spra­wie spo­so­bów prze­pro­wa­dza­nia zbió­rek publicz­nych
oraz zakresu kon­troli nad tymi zbiór­kami
– Pobierz dokument

Spół­dziel­czość:

Rezo­lu­cja Par­la­mentu Euro­pej­skiego z dnia 19 lutego 2009 r.
w spra­wie gospo­darki spo­łecz­nej
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia 16 wrze­śnia 1982 r. Prawo spół­dziel­cze
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia 27 kwiet­nia 2006 r. o spół­dziel­niach socjal­nych
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Zatrud­nie­nie:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrud­nie­niu socjal­nym
(z póź­niej­szymi zmia­nami– tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia 20 kwiet­nia 2004 r. o pro­mo­cji zatrud­nie­nia i insty­tu­cjach rynku pracy
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia 27 sierp­nia 1997 r. o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej
oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Pracy i Poli­tyki Spo­łecz­nej z dnia 14 grud­nia 2007 r.
w spra­wie zakła­dów aktyw­no­ści zawo­do­wej
– Pobierz dokument

Ure­gu­lo­wa­nia inne:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo­łecz­nej
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
- Pobierz dokument

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmia­nie ustawy o pomocy spo­łecz­nej
oraz ustawy o świad­cze­niach opieki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia 27 sierp­nia 1997 r. o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej
i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia z dnia 26 paź­dzier­nika 1982 r.
o wycho­wa­niu w trzeź­wo­ści i prze­ciw­dzia­ła­niu alko­ho­li­zmowi
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o prze­ciw­dzia­ła­niu nar­ko­ma­nii
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia 6 wrze­śnia 2001 r. o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia 26 stycz­nia 1984 r. Prawo pra­sowe
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia 16 listo­pada 2000 r. o prze­ciw­dzia­ła­niu pra­niu pie­nię­dzy
oraz finan­so­wa­niu ter­ro­ry­zmu
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia 29 wrze­śnia 1994 r. o rachun­ko­wo­ści
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia 27 sierp­nia 2009 r. o finan­sach publicz­nych
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia 29 stycz­nia 2004 r. Prawo zamó­wień publicz­nych
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o fun­du­szu sołec­kim
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samo­rzą­dzie gmin­nym
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo­rzą­dzie powia­to­wym
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo­rzą­dzie woje­wódz­twa
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
(z póź­niej­szymi zmia­nami – tekst ujed­no­li­cony)
– Pobierz dokument

Baza Inter­ne­towy Sys­tem Aktów Praw­nych
pro­wa­dzona przez Sejm RP:

isap.sejm.gov.pl

Infor­ma­cje o Pol­skiej Kla­sy­fi­ka­cji Dzia­łal­no­ści (PKD):

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm