Doświadczenia zagraniczne

 

Formy prawne przed­się­biorstw spo­łecz­nych w Anglii i Walii

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Fran­cja: eko­no­mia spo­łeczna i solidarna

Copy­ri­ght © GHK, Opra­co­wa­nie: Toby John­son, Roger Spear, Tłu­ma­cze­nie: Jakub Jedliń­ski
– Pobierz dokument

Stresz­cze­nie spra­woz­da­nia spo­rzą­dzo­nego
dla Euro­pej­skiego Komi­tetu Ekonomiczno-Społecznego przez CIRIEC ©

(Mię­dzy­na­ro­dowe Cen­trum Badan i Infor­ma­cji na temat Gospo­darki Publicz­nej, Spo­łecz­nej i Spół­dziel­czej)
- Pobierz dokument

Inte­gra­cyjne przed­się­bior­stwa spo­łeczne w Danii

Copy­ri­ght © EMES, Auto­rzy: Lars Hul­gard Tho­mas Bis­balle
- Pobierz dokument

Inte­gra­cyjne przed­się­bior­stwa spo­łeczne w Finlandii

Copy­ri­ght © EMES, Autor: Pekka P?ttiniemi
– Pobierz dokument

Inte­gra­cyjne przed­się­bior­stwa spo­łeczne w Hiszpanii

Copy­ri­ght © EMES, Isa­bel Vidal, Núria Cla­ver
– Pobierz dokument

Naro­dowy raport na temat inte­gra­cyj­nych przed­się­biorstw spo­łecz­nych: Austria

Copy­ri­ght © EMES, Autor: Char­lotte Grau­bier
– Pobierz dokument

Naro­dowy raport na temat inte­gra­cyj­nej pracy przed­się­biorstw spo­łecz­nych: Luksemburg

Copy­ri­ght © EMES, Autor: Paul Delau­nois
– Pobierz dokument

Naro­dowy raport na temat inte­gra­cyj­nych przed­się­biorstw spo­łecz­nych: Portugalia

Copy­ri­ght © EMES, Autor: Hélo­ísa Peri­sta, Susana Nogu­eira
– Pobierz dokument

Naro­dowy raport na temat inte­gra­cyj­nej pracy przed­się­biorstw spo­łecz­nych: Szwecja

Copy­ri­ght © EMES, Autor: Yoha­nan Stry­jan, Eva Lau­relli
– Pobierz dokument

Nowi przed­się­biorcy?

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Przed­się­bior­stwa spo­łeczne jako jedna z form zatrud­nie­nia socjalnego

Doświad­cze­nia wybra­nych kra­jów — Włoch, Fin­lan­dii, Fran­cji
Copy­ri­ght © Kan­ce­la­ria sejmu biuro stu­diów i eks­per­tyz Auto­rzy: Mał­go­rzata Dziubińska-Michalewicz
– Pobierz dokument

Rewi­ta­li­za­cja

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Social Enter­pri­ses: Ita­lian and Polish Experience

Copy­ri­ght © Praca zbio­rowa Part­nerstw “MUFLON” (Dolny Śląsk) i „CRESCENDO” (Ligu­ria, Wło­chy)
– Pobierz dokument

Spo­łeczny sens rewitalizacji

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Uwa­run­ko­wa­nia prawne przed­się­biorstw spo­łecz­nych: przy­kłady z kilku kra­jów europejskich

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Warunki roz­woju eko­no­mii spo­łecz­nej w Belgii

Copy­ri­ght © Bank DnB NORD
– Pobierz dokument

Wło­chy: spół­dziel­nie socjalne

Copy­ri­ght © GHK, Opra­co­wa­nie: Toby John­son, Roger Spear, Tłu­ma­cze­nie: Jakub Jedliń­ski
– Pobierz dokument