Ekonomia społeczna

 

Ana­liza moż­li­wo­ści finan­so­wa­nia pod­mio­tów eko­no­mii spo­łecz­nej w Polsce

Copy­ri­ght © Bank DnB NORD, Autorka: Irena Herbst
– Pobierz dokument

Atlas dobrych prak­tyk finan­so­wych eko­no­mii społecznej

Copy­ri­ght © Bank DnB NORD
- Pobierz dokument

Bariery roz­woju przed­się­bior­czo­ści spo­łecz­nej w Pol­sce w świe­tle kul­tury orga­ni­za­cyj­nej III sek­tora

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Czy eko­no­mia spo­łeczna wspo­może roz­wój lokalny

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Czy kapi­tał spo­łeczny bez spo­łecz­nego zaufa­nia jest moż­liwy? Przy­kłady pol­skich gmin wiejskich

Copy­ri­ght © IRWiR PAN, Autorka: Bar­bara Fedyszak-Radziejowska
– Pobierz dokument

Dia­log i part­ner­stwo a eko­no­mia społeczna

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Dobre prak­tyki z zakresu eko­no­mii społecznej

Copy­ri­ght © Zachod­nio­po­mor­skie Cen­trum Wspie­ra­nia Pro­ce­sów Eko­no­mii Spo­łecz­nej, Autorka: Anna Łuka­szuk
– Pobierz dokument

Dobre rzą­dze­nie – wspól­nym zarzą­dza­niem? – wybrane fragmenty

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Eko­no­mia spo­łeczna a rozwój

Copy­ri­ght © Mało­pol­ska Szkoła Admi­ni­stra­cji Publicz­nej Uni­wer­sy­tetu Eko­no­micz­nego w Kra­ko­wie,
Auto­rzy:
Jerzy Hau­sner (red.) Hubert Izdeb­ski, Tade­usz Kudłacz, Dorota Kwie­ciń­ska, Agnieszka Pacut,
Bole­sław Rok, Gra­żyna Skąp­ska, Bogu­miła Szopa, Jan Jakub Wygnań­ski

– Pobierz dokument

Eko­no­mia spo­łeczna i praca socjalna. Razem czy osobno?

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Eko­no­mia spo­łeczna jako aktor rynku pracy

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Eko­no­mia spo­łeczna — Kra­ków 2004

II Euro­pej­ska Kon­fe­ren­cja Eko­no­mii Spo­łecz­nej — Mate­riały
Copy­ri­ght © Mini­ster­stwo Poli­tyki Spo­łecz­nej Zwią­zek Lustra­cyjny Spół­dzielni Pracy
– Pobierz dokument

Eko­no­mia spo­łeczna — Kwar­tal­nik nr 2/2008

Copy­ri­ght © Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny w Kra­ko­wie
Mało­pol­ska Szkoła Admi­ni­stra­cji Publicz­nej
- Pobierz dokument

Eko­no­mia spo­łeczna — Pół­rocz­nik nr 1/2010

Copy­ri­ght © Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny w Kra­ko­wie Mało­pol­ska Szkoła Admi­ni­stra­cji Publicz­nej
- Pobierz dokument

Eko­no­mia spo­łeczna w stra­te­gii mia­sta Krakowa

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Eko­no­mia spo­łeczna – szanse i zagro­że­nia roz­woju z per­spek­tywy samorządu

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Eko­no­mia spo­łeczna w Pol­sce – defi­ni­cje, zasto­so­wa­nia, ocze­ki­wa­nia, wątpliwości

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Eko­no­mia Spo­łeczna w Pro­gra­mie Ope­ra­cyj­nym Kapi­tał Ludzki

Copy­ri­ght © SKES Stała Kon­fe­ren­cja Eko­no­mii Spo­łecz­nej
- Pobierz dokument

Finan­so­wa­nie i oto­cze­nie prawne pod­mio­tów eko­no­mii społecznej

Copy­ri­ght © Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny w Kra­ko­wie Mało­pol­ska Szkoła Admi­ni­stra­cji Publicz­nej
pod redak­cją Jerzego Hau­snera, Auto­rzy: Marek Benio, Maria Kosek-Wojnar, Anna Kró­li­kow­ska, Ambroży Mituś, Rado­sław Skiba, Krzysz­tof Surówka, Teresa Zagrodzka
– Pobierz dokument

Finan­so­wa­nie zwrotne insty­tu­cji eko­no­mii spo­łecz­nej w Pol­sce Raport otwar­cia Bank BISE

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Geo­gra­fia pol­skiej eko­no­mii społecznej

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Gospo­darka wspólnotowa

Autor: Toczy­ski W.
- Pobierz dokument

Kom­pe­ten­cje przed­się­biorstw spo­łecz­nych jako akto­rów na rynku pracy

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Kon­cep­cja utwo­rze­nia Mało­pol­skiego Fun­du­szu Porę­cze­nio­wego Eko­no­mii Społecznej

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Kon­fe­ren­cja „Wiel­ko­pol­skie Targi Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej” Poznań 2010

Opra­co­wa­nie: Domi­nik Górny i Maria Sadow­ska
- Pobierz dokument

Koope­ra­tywa. Pol­skie korze­nie przed­się­bior­czo­ści społecznej

Copy­ri­ght © Sto­wa­rzy­sze­nie „Oby­wa­tele Oby­wa­te­lom”
– Pobierz dokument

Moni­to­ring przed­się­biorstw spo­łecz­nych w Mało­pol­sce. Raport z badań

Opra­co­wa­nie: Maciej Frą­czek, Sewe­ryn Krup­nik, Kata­rzyna Osi­bor­ska, Agnieszka Pacut, Anna Szczucka
– Pobierz dokument

Moni­to­ring przed­się­biorstw spo­łecz­nych w Mało­pol­sce. Koncepcja

Opra­co­wa­nie: Maciej Frą­czek, Sewe­ryn Krup­nik, Kata­rzyna Osi­bor­ska, Agnieszka Pacut, Anna Szczucka
- Pobierz dokument

Nowi przed­się­biorcy?

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

O eko­no­mii spo­łecz­nej — pod­sta­wowe poję­cia, insty­tu­cje i kompetencje

Copy­ri­ght © Zachod­nio­po­mor­skie Cen­trum Wspie­ra­nia Pro­ce­sów Eko­no­mii Spo­łecz­nej, Autor: Jakub Wygnań­ski
– Pobierz dokument

Out­pla­ce­ment – spo­sób na bezrobocie

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Poję­cie, kon­cep­cje i funk­cje eko­no­mii społecznej

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Pol­ski model eko­no­mii spo­łecz­nej. Reko­men­da­cje dla rozwoju

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Poprawa poten­cjału inte­gra­cji spo­łecz­nej na pozio­mie lokal­nym
poprzez eko­no­mie spo­łeczną. Raport na temat Polski

Copy­ri­ght © Mini­ster­stwo Roz­woju Regio­nal­nego Depar­ta­ment Zarzą­dza­nia Euro­pej­skim Fun­du­szem Spo­łecz­nym
- Pobierz dokument

Przed­się­bior­czość i korzy­ści spo­łeczne: iden­ty­fi­ka­cja dobrych prak­tyk w eko­no­mii społecznej

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Prze­trwa­nie osób nie­peł­no­spraw­nych w środo­wi­sku komercyjnym

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Rola infra­struk­tury III sek­tora w budo­wie eko­no­mii spo­łecz­nej w Polsce

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Roz­wój spo­łecz­no­ści, budo­wa­nie zdol­no­ści i roz­wój gospodarczy.

Defi­ni­cje według CDF i zagad­nie­nia powią­zane, Autor: S. Webb
- Pobierz dokument

Spo­łeczny kon­tekst roz­woju eko­no­mii spo­łecz­nej w Pol­sce Raport z badania

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Środo­wi­sko prawno-finansowe w któ­rym dzia­łają pod­mioty eko­no­mii społecznej

Autorka: Ewa Grzejsz­czyk
– Pobierz dokument

Warunki do roz­woju finan­so­wa­nia zwrot­nego dla insty­tu­cji eko­no­mii spo­łecz­nej w Pol­sce.
Zapro­sze­nie do dyskusji

Copy­ri­ght © Bank DnB NORD, Anna Kró­li­kow­ska
- Pobierz dokument

Wybrane instru­menty sys­temu prawa podat­ko­wego i finan­so­wego
w zakre­sie finan­so­wa­nia pod­mio­tów eko­no­mii społecznej

Autorka: Ewa Grzejsz­czyk
– Pobierz dokument

Zasto­so­wa­nie ana­lizy wskaźnikowej

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Zatrud­nie­nie socjalne. Dobre prak­tyki Klu­bów Inte­gra­cji Społecznej

Copy­ri­ght © Mini­ster­stwo Poli­tyki Spo­łecz­nej Zwią­zek Lustra­cyjny Spół­dzielni Pracy
– Pobierz dokument

Zewnętrzne finan­so­wa­nie pod­mio­tów eko­no­mii społecznej

Copy­ri­ght © Zachod­nio­po­mor­skie Cen­trum Wspie­ra­nia Pro­ce­sów Eko­no­mii Spo­łecz­nej, Auto­rzy: Antoni Sobo­lew­ski, Paweł Kli­mek, Jarema Pie­ku­tow­ski
– Pobierz dokument

Z teo­rii prak­tyki gospo­darki społecznej

Copy­ri­ght © Zachod­nio­po­mor­skie Cen­trum Wspie­ra­nia Pro­ce­sów Eko­no­mii Spo­łecz­nej,
– Pobierz dokument