Organizacje pozarządowe

 

Fun­dra­ising w dzia­łal­no­ści orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych — raport badawczy

Copy­ri­ght © Wyż­sza Szkoła Pro­mo­cji w War­sza­wie
- Pobierz dokument

Mar­ke­ting spo­łeczny dla NGO

Copy­ri­ght © Aka­de­mia Roz­woju Filan­tro­pii w Pol­sce, Fun­da­cja Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej
- Pobierz dokument

Na dro­dze do zmiany Obli­cza ani­ma­cji spo­łecz­nej Regio­nal­nych Osrod­ków EFS

Wydawca © Cen­trum Pro­jek­tów Euro­pej­skich Wię­cej infor­ma­cji: www.roEFS.pl
- Pobierz dokument

Nowe­li­za­cja Ustawy o dzia­łal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolontariacie

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl  
- Pobierz dokument

Odpłatna i nie­od­płatna dzia­łal­ność pożytku publicznego

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji:www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Orga­ni­za­cje pozarządowe

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji:www.ekonomiaspoleczna.pl
– Pobierz dokument

Orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe a fun­du­sze strukturalne

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji:www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Pod­sta­wowe fakty o orga­ni­za­cjach poza­rzą­do­wych. Raport z bada­nia 2010

Copy­ri­ght © Sto­wa­rzy­sze­nie Klon/Jawor
Auto­rzy: Jan Herbst i Jadwiga Prze­włocka
- Pobierz dokument

Zarzą­dza­nie finan­sami w orga­ni­za­cjach poza­rzą­do­wych – nowe wyzwania

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji:www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Zatrud­nie­nie pra­cow­ni­ków w orga­ni­za­cjach pozarządowych

Copy­ri­ght © Sto­wa­rzy­sze­nie Klon/Jawor, Autorka: Iza­bela Dem­bicka
- Pobierz dokument