Pomoc społeczna

 

Cen­tra Inte­gra­cji Społecznej

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
– Pobierz dokument

Dłu­go­trwali bez­ro­botni w obli­czu swego bez­ro­bo­cia. Raport z badan socjologicznych

Copy­ri­ght © Insty­tut Socjo­lo­gii, Auto­rzy: UJ Jerzy, B. Sob­czak
– Pobierz dokument

Eko­no­mia spo­łeczna ku pomocy społecznej

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Kra­jowy Pro­gram Prze­ciw­dzia­ła­nia Nar­ko­ma­nii na lata 2011–2016

Wydawca © Rada Mini­strów
- Pobierz dokument

Mar­gi­na­li­za­cja i wyklu­cze­nie spo­łeczne. Wykłady

Copy­ri­ght © Insty­tut Poli­tyki Spo­łecz­nej Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, Autor: Ryszard Szar­fen­berg
– Pobierz dokument

Naro­dowy Pro­gram Ochrony Zdro­wia Psychicznego

Copy­ri­ght © by Mini­ster­stwo Zdro­wia
- Pobierz dokument

Per­spek­tywy roz­woju pod­mio­tów eko­no­mii spo­łecz­nej w branży usług opie­kuń­czych. Analiza

Autorka: Anna Redliń­ska
– Pobierz dokument

Porad­nik doty­czący reali­za­cji wspar­cia dla osób wyklu­czo­nych spo­łecz­nie
oraz zagro­żo­nych wyklu­cze­niem spo­łecz­nym w ramach PO KL

Copy­ri­ght © Mini­ster­stwo Roz­woju Regio­nal­nego. Pod redak­cją: Antoni Sobo­lew­ski, Alek­san­dra Bor­kow­ska, Tade­usz Cze­kaj,
Beata Kar­liń­ska, Paweł Kli­mek, Romana Krze­wicka, Jarema Pie­ku­tow­ski)
- Pobierz dokument

Prze­ciw­dzia­ła­nie prze­mocy w rodzi­nie na tle wybra­nych roz­wią­zań legislacyjnych

Copy­ri­ght © by Kan­ce­la­ria Senatu, War­szawa 2010
Opra­co­wa­nie: Jagoda Tracz-Dral
— Pobierz dokument

Usługi trans­por­towe dla osób nie­peł­no­spraw­nych – ana­liza sektora

Opra­co­wał: Mar­cin Sawicki
– Pobierz dokument

Zakład Aktyw­no­ści Zawo­do­wej jako przed­się­bior­stwo społeczne

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
– Pobierz dokument

Zakłady Aktyw­no­ści Zawo­do­wej. Raport z badania

- Pobierz dokument

Zatrud­nie­nie osób niepełnosprawnych

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument