Poradniki

 

Aktyw­ność kobiet na Dol­nym Śląsku. Euro­pej­ska kon­cep­cja i pol­ska prak­tyka w roz­woju regionalnym.

Wydawca: Dol­no­ślą­ska Fede­ra­cja Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych. Redak­cja naukowa: Aldona Wiktorska-Święcka
- Pobierz dokument

Dostęp do infor­ma­cji publicz­nej — Orzecz­nic­two i piśmiennictwo

Copy­ri­ght © Trans­pa­rency Inter­na­tio­nal Polska, Opracował: mec.  Jan Ste­fa­no­wicz
– Pobierz dokument

Jak zało­żyć spół­dziel­nię socjalną? (2008)
Copy­ri­ght © Sto­wa­rzy­sze­nie Klon/Jawor

- Pobierz dokument

Jak zro­bić dostępną stronę inter­ne­tową. Porad­nik dla pro­jek­tan­tów i redaktorów

Copy­ri­ght © Pro­gram Naro­dów Zjed­no­czo­nych ds. Roz­woju (UNDP)

— Pobierz dokument

Jak zało­żyć i pro­wa­dzić spół­dziel­nię socjalną (2008)

- Pobierz dokument

Jak zało­żyć sto­wa­rzy­sze­nie? Jak zało­żyć fun­da­cję? Jak zostać Orga­ni­za­cją Pożytku Publicznego?

Copy­ri­ght © Zachod­nio­po­mor­skie Cen­trum Wspie­ra­nia Pro­ce­sów Eko­no­mii Spo­łecz­nej, Autor: Paweł Szczyr­ski
– Pobierz dokument

Kom­pen­dium wie­dzy z zakresu two­rze­nia i pro­wa­dze­nia spół­dzielni socjalnych

Copy­ri­ght © Fun­da­cja Cen­trum Inno­wa­cji i Przed­się­bior­czo­ści, Opra­co­wało: Biuro Infor­ma­cji i Ana­liz Zatrud­nie­nia Socjal­nego
- Pobierz dokument

Mło­dzi 2011

Copy­ri­ght © Kan­ce­la­ria pre­zesa rady mini­strów
- Pobierz dokument

Mło­dzi 2011 (stresz­cze­nia tre­ści rozdziałów)

Copy­ri­ght © Kan­ce­la­ria pre­zesa rady mini­strów
- Pobierz dokument

Oby­wa­tele współdecydują. Przewodnik po par­ty­cy­pa­cji społecznej

Copy­ri­ght © Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Forum Ini­cja­tyw Poza­rzą­do­wych
Auto­rzy: Dag­mir Dłu­gosz i Jan Jakub Wygnań­ski
- Pobierz dokument

Prawa strony postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­nego
(wg Kodeksu Postę­po­wa­nia Admi­ni­stra­cyj­nego KPA)

Copy­ri­ght © Trans­pa­rency Inter­na­tio­nal Pol­ska
- Pobierz dokument

Prze­wod­nik sądowy po pro­ce­du­rach: cywil­nej, kar­nej i sądowo-administracyjnej

Copy­ri­ght © Trans­pa­rency Inter­na­tio­nal Pol­ska, Autor: Paweł Kamiń­ski
– Pobierz dokument

Porad­nik dostępu do infor­ma­cji publicznej

Copy­ri­ght © Trans­pa­rency Inter­na­tio­nal Pol­ska, Autor: Paweł Kamiń­ski
- Pobierz dokument

Prawa ofe­renta i obo­wiązki urzęd­nika w zamó­wie­niach publicznych

Opra­co­wał: Bar­tosz Kor­ko­zo­wicz
– Pobierz dokument

Ścieżka edu­ka­cyjna pro­jektu „Part­ner­stwo Muflon”. Porad­nik metodyczny”

Copy­ri­ght © Fun­da­cja „Mer­kury”
- Pobierz dokument

Wybrane pol­skie regu­la­cje podat­kowe w zakre­sie eko­no­mii społecznej

Autorka: Ewa Grzejsz­czyk
– Pobierz dokument

Zasada rów­no­ści szans kobiet i męż­czyzn w pro­jek­tach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki. Poradnik.

Copy­ri­ght © Pro­gram Naro­dów Zjed­no­czo­nych ds. Roz­woju (UNDP)
- Pobierz dokument