Współpraca z samorządami

 

Komu­ni­ka­cja i par­ty­cy­pa­cja spo­łeczna. Poradnik

Copy­ri­ght © Mało­pol­ska Szkoła Admi­ni­stra­cji Publicz­nej Aka­de­mii Eko­no­micz­nej w Kra­ko­wie
Redak­cja: Jerzy Hau­sner
- Pobierz dokument

Korup­cjo­genne ele­menty w wybra­nych prze­pi­sach praw­nych
regu­lu­ją­cych funk­cjo­no­wa­nie samo­rządu gminnego

Copy­ri­ght © Trans­pa­rency Inter­na­tio­nal Pol­ska
– Pobierz dokument

Orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe jako part­ner admi­ni­stra­cji publicznej

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Pro­gram prze­ciw korup­cji — Ścią­gawka dla radnego

Copy­ri­ght © Fun­da­cja im. Ste­fana Bato­rego współ­pra­cu­jąca z Hel­siń­ską Fun­da­cją Praw Czło­wieka
– Pobierz dokument

Rewi­ta­li­za­cja

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Spo­łeczny sens rewitalizacji

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Ścią­gawka z demo­kra­cji — Ścią­gawka z Konstytucji

Copy­ri­ght © Fun­da­cja im. Ste­fana Bato­rego, Autor: Maciej Wnuk
– Pobierz dokument

Ścią­gawka z demo­kra­cji — Skargi i wnioski

Copy­ri­ght © Fun­da­cja im. Ste­fana Bato­rego, Autor: Maciej Wnuk
– Pobierz dokument

Ścią­gawka z demo­kra­cji — Postę­po­wa­nie administracyjne

Autor: Maciej Wnuk
– Pobierz dokument

Ścią­gawka z demo­kra­cji — Zanim zaczniesz działać

Copy­ri­ght © Fun­da­cja im. Ste­fana Bato­rego, Autor: Maciej Wnuk
– Pobierz dokument

Indeks Per­cep­cji Korup­cji 2005

Copy­ri­ght © Trans­pa­rency Inter­na­tio­nal
- Pobierz dokument

Zamó­wie­nia publiczne a part­ner­stwo publiczno-prywatne

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument