Współpraca z biznesem

 

Odpo­wie­dzialny Biz­nes - Cykl Edukacyjny

Pod­ręcz­nik tre­nera
- Pobierz dokument

Odpo­wie­dzialny Biz­nes - Cykl Edukacyjny

Pod­ręcz­nik uczest­nika
- Pobierz dokument

Prze­wod­nik dobrych prak­tyk: firma rów­nych szans.

Copy­ri­ght © Pro­gram Naro­dów Zjed­no­czo­nych ds. Roz­woju (UNDP)
- Pobierz dokument

Raport: Zarzą­dza­nie róż­no­rod­no­ścią w Polsce.

Copy­ri­ght © Pro­gram Naro­dów Zjed­no­czo­nych ds. Roz­woju (UNDP)
- Pobierz dokument

Spo­łeczna odpo­wie­dzial­ność biz­nesu (CSR). Pod­ręcz­nik do samo­oceny dla przedsiębiorstw.

Copy­ri­ght © Pro­gram Naro­dów Zjed­no­czo­nych ds. Roz­woju (UNDP)
- Pobierz dokument

Spo­łeczna odpo­wie­dzial­ność biz­nesu w Pol­sce. Wstępna analiza.

Copy­ri­ght © Pro­gram Naro­dów Zjed­no­czo­nych ds. Roz­woju (UNDP)
- Pobierz dokument

 Spo­łeczna odpowiedzialność.

Baza firm, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i insty­tu­cji dzia­ła­ją­cych
na rzecz wspie­ra­nia współ­pracy mię­dzy­sek­to­ro­wej i pro­wa­dzą­cych
dzia­łal­ność obsza­rze CSR w Pol­sce, we Wło­szech i na tere­nie UE
- Pobierz dokument

Mapa ośrodków wspierania

Mapa_OWES